Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer, fellestiltak mellom eiendommer, klarlegging og fastsetting av eiendomsgrenser og andre rettstilhøve som gjelder fast eiendom, ulike skjønn m.m. Landet er delt inn i 34 jordskifteretter med til sammen ca 260 ansatte.

 

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

 

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt – både når det gjelder kjønn og kulturell mangfold.

 

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som jordskifterettsleder ved Marnar jordskifterett og Aust-Agder jordskifterett

Med forbehold om styret sin godkjenning, er det besluttet at Marnar jordskifterett, i Kristiansand og Aust-Agder jordskifterett, i Arendal, skal ha felles domstolledelse som en fast ordning. Kontorsted for jordskifterettslederen skal være i Kristiansand. Det forventes imidlertid også tilstedeværelse i Arendal.

Marnar jordskifterett har per i dag til sammen tre dømmende årsverk, inklusive domstolleder, og en samlet bemanning på seks årsverk. Aust-Agder jordskifterett har per i dag tre dømmende årsverk, inklusive domstolleder, og en samlet bemanning på seks årsverk.

Ved utnevning av jordskifterettsleder vil det bli lagt vekt på at søkeren har høyt faglig nivå, ledererfaring og fokus på å modernisere og viderutvikle domstolene. Digitale løsninger er et satsingsområde framover. Felles ledelse gir noen nye ledelsesdimensjoner, blant annet hvordan utøve faglig- og personalledelse av medarbeidere som ikke er samlet på ett sted. Det vises forøvrig til Innstillingsrådets Praksis/Policynotat, kap. 5, ”Lederkriterier i norske domstoler”.

Vi kan tilby

 • et meningsfylt arbeid med stor selvstendighet og faglig utvikling
 • introduksjonsprogram for dommere
 • lederutviklingsprogram for nye domstolledere
 • oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

For stillingen kreves det eksamen fra NMBU/UMB/Norges landbrukshøgskole med hovedkurs i jordskiftefag/eiendomsutforming. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Lønn som jordskifterettsleder, kode 1467. Årslønn er for tiden kr 933 100,-.

Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens regulativ. Søkeren må disponere bil.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.jordskifte.no/www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

 • Innstillingsrådet v/sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38 17 63 50.
 • Domstoladministrasjonen v/avdelingsdirektør Solveig Moen, tlf. 40 41 44 14.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist 2. juni 2017

Søk stillinga

Om stillinga

 • Søknadsfrist
  2. juni 2017
 • Arbeidsgivar
  Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Arbeidsstad
  Marnar jordskifterett
 • Jobbnorge-ID
  138660
 • Intern-ID
  17/835
 • Omfang
  Heiltid
 • Varigheit
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillinga skal registrerast i eit elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Juridisk CV
 • Oppgi i søknaden kvar du først såg stillingsutlysinga.

Sjå meir

Finn andre stillingar