Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Den sentrale etatsledelse er Justis- og beredskapsdepartement som skal sørge for at grunnleggende garantier om rettsikkerhet blir opprettholdt og utviklet.
Trondheim fengsel er det største fengselet i Region nord. Fengselet består av tre avdelinger. Hovedavdelingen Nermarka innehar enheter for varetekt, dom, forvaring og kontraktsoning. Her finnes også fengselets administrasjon. På Leira er det åpen soning og i Kongensgate er det frigangssoning. Fengselet har totalt plass til 194 innsatte, hvorav Leira har 29 plasser og Kongensgate har 11 plasser. Fengselet har 197 årsverk. 

Nærmere opplysninger om Trondheim fengsel finnes på www.kriminalomsorgen.no


Kokk/verksbetjent – Trondheim fengsel

Denne stillingen er ikke aktiv.