VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket - lokalt og globalt».

 

VID har over 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

 

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

 

Stipendiat eksistensielle samtaler i eldreomsorgen

 

Stipendiat i eksistensielle samtaler i eldreomsorgen

 

VID har ledig en stipendiatstilling innen eksistensielle samtaler i eldreomsorgen. Åremålsperioden for stillingen er tre år.

 

Utlysningens profil

«Verdighetsgarantien» fra 2010 fastslår at personer i eldreomsorgen skal tilbys eksistensielle samtaler for å sikre en trygg, verdig og meningsfull alderdom. Dette er videre fremhevet i Regjeringsplattformen 2019 hvor eldre og pasienter i institusjon skal gis «mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål». Status er at dette i svært liten grad blir tilbudt i dagens eldreomsorg.

 

Diakonhjemmet Omsorg, avdeling Dialog, har i flere år drevet prosjektet H.E.L.S.E. (Helsefremmende gruppetilbud til eldre med fokus på livskvalitet og samtaler rundt eksistensielle temaer) hvor både eldre sykehjemsbeboere og hjemmeboende eldre over 70 som mottar hjemmetjenester eller er henvist til alderspsykiatrisk avdeling, får tilbud om gruppesamtaler rundt eksistensielle spørsmål. I tillegg er det drevet opplæringstilbud til helsepersonell og frivillige i bruk av eksistensielle samtaler.

Erfaringene og evalueringene fra prosjektet er så langt positive, men det er et behov for en bredere og mer systematisk kartlegging og utvikling av tilbudet. VID vitenskapelige høgskole lyser derfor ut en stilling som stipendiat knyttet til prosjektet H.E.L.S.E.

Mulige innfallsvinkler kan være:

 • En undersøkelse av eksistensielle samtalers betydning og/eller effekt for livskvalitet for målgruppen

 • Eksistensielle samtaler som del av profesjonell praksis i eldreomsorgen
  (f.eks.: undersøkelse av hvorvidt og eventuelt hvordan opplæring i eksistensielle samtaler kan styrke bevisstheten og handlingsberedskapen for helsepersonell vedrørende eksistensielle behov)

 • Eksistensielle samtaler som metode for frivillige i eldreomsorgen

 • Utvikle en intervensjonsstudie der eksistensielle samtaler blir utprøvd i nye kontekster

 • Sammenligning mellom H.E.L.S.E. og tilsvarende praksiser fra andre land

 • Prosjektene kan benytte seg av kvalitative og/eller kvantitative metoder.

Forskningsgruppe

Stipendiatstillingen knyttes til forskningsgruppen EKSISTENSFORSK ved VID vitenskapelig høgskole. Les mer om forskningsgruppene ved VID:

 

https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/

 

 

Ph.d.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning. Utdanningen kvalifiserer for stillinger både innenfor og utenfor akademia.

Stillingen vil bli knyttet til ph.d-programmet Diakoni, verdier og profesjonell praksis. ph.d.-programmet har fokus på studier av profesjonell praksis innen helse- og sosialtjenester i offentlig og privat sektor samt innen kirke og ideelle organisasjoner. Programmet anvender diakoni og verdier som et hovedperspektiv, og dets interdisiplinære særpreg bidrar til en innovativ tilnærming til det diakonale forskningsfeltet.

 

Les mer om ph.d.-programmet her: https://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd/

 

Ved ansettelse som stipendiat vil det bli tatt forbehold om opptak i ph.d-programmet. Det forventes derfor at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og rogrammet.

 

Betingelser for opptak som stipendiat er angitt i forskrift om ansettelse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

 

Den utlyste stipendiatstillingen vil være organisatorisk plassert ved Senter for diakoni og profesjonell praksis. Arbeidssted vil være Bergen eller Oslo.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) i diakoni-, helse- eller sosialfag, eller et annet fagområde av relevans for utlysningen. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid

 • Gode samarbeidsevner

 • Gjennomføringsevne

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og forskningserfaring.

 

VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 

Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på max. 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen gjør rede for

 • forståelse av og motivasjon for å gjennomføre det aktuelle prosjektet
 • problemstilling, kilder og metodevalg
 • fremdriftsplan

Prosjektbeskrivelsen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

VID ønsker å styrke forskningssamarbeidet med internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, og forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

 

Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling: https://www.vid.no/filer/veiledning-for-sokere-pa-ph-d-stilling/

 

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

 

Videre i prosessen vektlegges intervju som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden.

 

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Vi kan tilby

 • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement

 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner

 • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse

 • Høyskolen er en IA-bedrift

 • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr lønnsplassering i ltr. 54 eller 55 (p.t. kr. kr. 472.300,- eller 480.600,-) avhengig av kompetanse og ansiennitet.

 

Søknad

Søknad, CV, prosjektbeskrivelse, vitnemål og attester sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader vil ikke ble behandlet.

 

For relevant dokumentasjon som ikke kan sendes elektronisk best du kontakte HR-seksjonen ved Anne-Marte Vaagan, anne-marte.vaagan@vid.no, telefon +47 22963843.

 

Søknadsfrist: 5. april 2019

 

Tiltredelse: 1. september 2019 eller etter avtale.

 

Det vil bli brukt en administrativ sorteringskomité i utvelgelsen av aktuelle kandidater før sakkyndig vurdering. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil motta en vurdering av sakkyndig komité. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

 

Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med førsteamanuensis Anne Austad, anne.austad@vid.no , telefon +47 +4722451910, eller leder av forskningsgruppen EKSISTENSFORSK, førsteamanuensis Oddgeir Synnes, oddgeir.synnes@vid.no, telefon +47 22963740.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. april 2019
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen, Oslo, Stavanger
 • Arbeidssted
  VID Bergen, Oslo eller Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  164255
 • Intern-ID
  19/00273 AMV
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger