VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har over 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

 

Stipendiat kontekstuell teologi og kristen praksis i en nordnorsk kontekst

VID ønsker å styrke forskningen på kirkelig praksis og kontekstuell teologi i en nordnorsk kontekst. Ved Kirkelig utdanningssenter nord lyses det nå ut én stipendiatstilling for en åremålsperiode på 3 år.

Utlysningens profil

VID ønsker søkere med nyskapende prosjekter som belyser endringer og utfordringer i det nordnorske kirkelige landskap. Vi ønsker også prosjekt som omhandler nordnorsk kristen praksis knyttet til samiske, kvenske og arktiske/circumpolare spørsmål. Prosjektene kan ta utgangspunkt i diakonale og teologiske perspektiv og skal belyse utfordringene og endringene i nordnorsk kontekst gjennom disse.

Mulige innfallsvinkler på endringer i nord i diakonalt og teologisk perspektiv kan være:

 • Klimaendringer og økt utnyttelse av mineralressurser og arealer: Etiske konsekvenser, og praktisk-teologisk forskning på følgene i kirkelig, lokalsamfunns- eller urfolksperspektiv.
 • Endringer i samisk religiøsitet og samisk kristen praksis gjennom samfunnsutvikling, endringer i kirkelig betjening, fornorsknings- og forsoningsprosesser, m.m.
 • Fornorskings- og forsoningsprosesser i spenningen mellom majoritetssamfunnet, samer som urfolk og kvener/norskfinner som nasjonal minoritet, og betydningen av kirkelig og kristen og religiøs praksis relatert til slike prosesser.
 • Nye former for kirkelig struktur og betjening i et religiøst endringslandskap i nord og teologiske eller diakonale perspektiver knyttet til det
 • Kritiske perspektiver på teologi i nord. Aktuelle tilnærminger kan ta utgangspunkt i for eksempel postkoloniale, feministiske eller økoteologiske analyser, kontekstuell teologi, bibellesning og kirkelig praksis i Nord-Norge fra 1990-tallet.

Forskningsgruppe

Stipendiatstillingen skal inngå i et forskningssamarbeid med forskere på Kirkelig utdanningssenter nord og knyttes til en av forskergruppene i VID vitenskapelige høgskole (https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/).

Forskningssamarbeidet ved KUN vil bli utvidet til å omfatte flere stipendiatstillinger i samarbeid med Den norske kirke.

Ph.d.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning.

Stillingene vil primært bli knyttet til ph.d.-programmet i teologi og religion, som er ett av to ph.d.-programmer ved VID. Programmet fokuserer på forskning som tar utgangspunkt i fagdisiplinene teologi og religion, og er rettet mot områder som fortolkning av hellige tekster, systematisk teologi, etikk, historiske og kulturelle studier av religion, eller empiriske studier av religiøs praksis. Les mer om ph.d.-programmet i teologi og religion her: https://www.vid.no/studier/teologi-og-religion-phd/.

For søkere med diakonifaglig kompetanse kan det også være aktuelt med VIDs ph.d.-programi diakoni, verdier og profesjonell praksis, som har fokus på studier av profesjonell praksis innen helse- og sosialtjenester i offentlig og privat sektor samt innen kirke og ideelle organisasjoner (https://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd/).

Det forventes at søkere beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og ph.d.-programmet de ønsker tilknytning til.

Opptak i ett av de to nevnte ph.d.-program er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Generelle kriterier for tilsetting som stipendiat framgår av FOR 2006-01-31 nr 102: Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Den utlyste stipendiatstillingen vil være organisatorisk plassert i Senter for misjon og globale studier, alternativt ved Senter for diakoni og profesjonell praksis. Arbeidssted vil være ved Kirkelig utdanningssenter nord, Tromsø.

Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) i diakoni, teologi eller annet fagområde av relevans for utlysningen. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på max. 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen gjør rede for

 • forståelse av og motivasjon for å gjennomføre det aktuelle prosjektet
 • problemstilling, kilder og metodevalg
 • fremdriftsplan
 • budsjett for bruken av disponible prosjektmidler (kr. 90.000)

VID forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling: https://www.vid.no/filer/veiledning-for-sokere-pa-ph-d-stilling/

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen. Videre vektlegges intervju, som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Høyskolen er en IA-bedrift
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr lønnsplassering i ltr. 54 eller 55 (p.t. kr. kr. 466.500,- eller 474.700,-) avhengig av kompetanse og ansiennitet.

Søknadsfrist: 1. april 2019

Søknad, CV og prosjektbeskrivelse, vitnemål og attester sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader vil ikke ble behandlet.

Tiltredelse: 1. september 2019 eller etter avtale.

Det vil bli brukt administrativ sorteringskomité i utvelgelsen av aktuelle kandidater som gjennomgår sakkyndig vurdering. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig komité. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med senterleder Anna Rebecca Solevåg, Senter for misjon og globale studier, anna.rebecca.solevag@vid.no  tlf. +47 51516244, eller senterleder Bernd Krupka, Kirkelig utdanningssenter nord, bernd.krupka@vid.no  tlf. +47 98040297.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. april 2019
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Arbeidssted
  Sykehusveien 23, 9019 Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  164245
 • Intern-ID
  19/00159 AMV
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger