Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som nestleder/dommer og ett, eventuelt to embeter som tingrettsdommer ved Vestfold tingrett

Det blir ledig et embete som nestleder/dommer og ett, eventuelt to embeter som tingrettsdommer ved Vestfold tingrett. Vestfold tingrett ble etablert 1. januar 2019 på basis av de fire eksisterende tingrettene i fylket. Den nye sammenslåtte domstolen er en fullfaglig førsteinstansdomstol med tinghus i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Det arbeides med planer for et nytt felles tinghus sentralt i Vestfold. Det er per i dag ennå ikke avgjort hvor og når dette tinghuset er plass.

Kontorstedet for nestleder/dommerembetet blir sannsynlig Horten tinghus og/eller Tønsberg tinghus, mens det andre tingrettsdommerembetet får sannsynlig kontorsted i Sandefjord tinghus og/eller Larvik tinghus. Det kan bli skifte av kontorsted, og alle dommere i Vestfold tingrett kan gjøre tjeneste i alle tinghus. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Vestfold tingrett vil i 2019 ha 22 dømmende årsverk (herunder sorenskriver og 8 dommerfullmektiger) og om lag 30 administrative årsverk.

Vi kan tilby

 • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som nestleder/dommer (25–49,9 årsverk) lønnes for tiden med kr. 1 310 000.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 148 000. 

Fra lønnen trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Ytterligere opplysninger om embetene fås ved henvendelse til:

 • Vestfold tingrett v/sorenskriver Jørn Holme, tlf. 979 53 307
 • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
 • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 4. mars 2019

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger
 • Nettside
 • Kommune
  Horten, Tønsberg
 • Arbeidssted
  Nordre Vestfold tingrett
 • Jobbnorge-ID
  164194
 • Intern-ID
  19/330
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Juridisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger