Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

 

Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. 

Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.

Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

 

Feltarkeologer 2019

Universitetet i Stavanger har behov for å ansette feltarkeologer ved Arkeologisk museum, Avdeling fornminne for sesongen 2019 (mars-september). 

Stillingene omfatter arbeid som arkeolog på forvaltningsarkeologiske undersøkelser i Rogaland på ulije prosjekter fra alle perioder, boplasser fra steinalder, bosetningsområder fra senneolitikum til yngre jernalder og graver. I noen deler vil arbeid også innebære oppgaver lagt til etterarbeid. Vi streber alltid etter å få til sammenhengende kontrakter. Ansettelsen kan derfor omfatte flere ulike prosjekter i ulike deler av Rogaland, noe søker må være forberedt på.


Arbeidsoppgaver:

 • Utføre feltarbeid på arkeologiske undersøkelser og delta i deler av oppgaver knyttet til etterarbeid


Søker må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Master i arkeologi, med relevans til norsk arkeologi, minimum bachelornivå.


Videre vil det bli lagt vekt på at søker har:

 • Erfaring fra liknende undersøkelser
 • Erfaring fra digital innmåling, GIS og arkeologisk feltdokumentasjonssystem Intrasis
 • Gode evner til å arbeide i team, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Førerkort


Vi tilbyr:

 • Feltarbeid i prosjekt med gode muligheter for egen faglig utvikling og merittering
 • Betalt tilreise- og hjemreise ved prosjektstart og -slutt
 • Diett og nattillegg beregnet fra folkeregisteradresse
 • Fast månedslønn for de på kontrakt utover 5 måneder
 • Kurs og opplæring etter gjeldende regelverk
 • Godt arbeidsmiljø med mulighet for å jobbe med arkeologisk materiale fra en av Norges arkeologisk rikeste fylker
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
 • Trening i arbeidstiden

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Håkan Petersson, e-post hakan.petersson@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, e-post kirsten.sikveland@uis.no eller telefon 51833701.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.301, kode 1085 avdelingsingeniør/kode1083 ingeniør avhengig av utdanningsnivå, kr 415.100-499.600 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon skal ikke legges ved søknad, men kunne vises frem på anmodning. Kun fullstendige opprettede søknader i søknadsskjema vil bli vurdert. Dette innebærer at alt er utfylt ihht. retningslinjene i jobbsøkerportalen Jobbnorge, inkludert standard CV og screeninginformasjon. Arbeidserfaring skal redegjøres for med måned, år: fra og med - til og med. Personlig vedlagt CV vil ikke bli vurdert.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.


Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Arkeologisk museum, Avdelingen forminner. Daglig arbeidssted er feltarbeidsstedet.
 • Avdelingsleder er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering


2. Ansvarsområde

 • Feltarbeid og i noen grad oppgaver innenfor etterarbeid på forvaltningsarkeologiske undersøkelser


3. Arbeidsoppgaver

 • Utføre feltarbeid
 • Funnhåndtering
 • Delta aktiv på møter
 • Digital innmåling og databehandling i Intrasis

 Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Rogaland generelt (feltarbeid)
 • Jobbnorge-ID
  164081
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Sesong

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger