Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og regjeringa sine vedtak, mål og retningsliner blir følgde opp i Rogaland. Oppgåvene er i hovudsak rettleiing, tilsyn og klagebehandling retta mot enkeltpersonar, kommunar og bedrifter. Fylkesmannen skal medverke til å samordne, forenkle og effektivisere statleg verksemd i fylket og har mellom anna oppgåver innafor fagområda miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap, sosial- og familierett, verjemål, kommuneøkonomi og planlegging. Embetet har ca 170 tilsette.

Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga har ledig fast stilling og vikariat som assisterande fylkeslege.

 

Assisterande fylkeslege - fast stilling og vikariat

Ei fast og ei mellombels stilling (vikariat med moglegheit for fast tilsetjing) som assisterande fylkeslege.

Vi søkjer etter samfunnsengasjerte legar som ønskjer å nytte fagkunnskap og kompetanse til å trygge velferdstenestene i fylket. Stillingane har eit variert innhald, med hovudvekt på handsaming av klage- og tilsynssaker og rådgiving overfor helsetenesta og helsepersonell i fylket .

Vi søkjer etter legar med erfaring frå klinisk og samfunnsmedisinsk arbeid. Det er ønskeleg med erfaring frå sakshandsaming og forvaltning. Erfaring frå psykisk helsearbeid eller som fastlege/kommunelege vil være ein fordel.

Du må ha medisinsk embetseksamen/master i medisin og vere autorisert som lege. Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar, god munnleg og skriftleg formidlingsevne, samarbeidsevne, sans for systematikk, erfaring og evne til å skape kontakt og tillit. Teneste som assisterande fylkeslege vert rekna inntil fire år som teljande for spesialiteten samfunnsmedisin og som sideutdanning for andre spesialitetar. Det blir lagt til rette for deltaking i spesialistutdanninga i samfunnsmedisin.

Vi tilbyr

 • lønn som assisterande fylkeslege, kr 779 000 - 995 000 pr år, avhengig av kvalifikasjonar og erfaring
 • fleksibel arbeidstid
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (det blir trekt 2% pensjonsinnskot frå lønna) 
 • varierte, interessante og krevjande oppgåver

 • samarbeid om god oppgåveløysing med høgt kompetente medarbeidarar i avdelinga og i embetet

 • triveleg arbeidsmiljø i Statens Hus

Det er 6 månaders prøvetid.

Fylkesmannen har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidatar uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Det kan og vere aktuelt med ansettelse i deltidsstilling, dersom du ønskjer dette.

Nærare opplysningar om stillinga kan du få av fylkeslege Janne Dahle-Melhus, tlf. 51568760, fmrojdm@fylkesmannen.no

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Rogaland
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Lagårdsveien 44, Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  163914
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger