VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har over 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Stipendiat i misjons- og diakonihistorie

VID ønsker å styrke forskningen på misjons- og diakonihistorisk materiale. VID har en ledig stipendiatstilling i misjons- og diakonihistorie med en åremålsperiode på 3 år.

Utlysningens profil

VID ønsker søkere med gode, nyskapende prosjekter i norsk misjons- og diakonihistorie, med fokus på helse- og sosialarbeid. Prosjektene kan konsentrere seg om helse- og sosialarbeid i praksis, og/eller om samhandling med nasjonale og internasjonale myndigheter og aktører, samt tilpasning, påvirkning og integrering i lokale politiske, kulturelle og sosiale forhold.

Mulige innfallsvinkler kan være

 • En komparativ analyse av misjonsorganisasjoners helse- og sosialarbeid (f.eks. utdanning av helsepersonell, arbeid ved institusjoner) i land som Sør-Afrika, Madagaskar, Kina og Kamerun.
 • En komparativ analyse av ulike norske misjonsselskaps helse- og sosialarbeid i samme land (for eksempel i land som Kina eller Etiopia).
 • Motiver og intensjoner bak norske diakonale- og misjonsorganisasjoners helse- og sosialarbeid nasjonalt og internasjonalt, og dets rolle i utviklingen av kirkelig identitet, lokal diakoni og det aktuelle samfunn.

Prosjektene bør være avgrenset til utvikling av misjon og diakoni i det 20ende århundre. VID har et rikholdig arkivmateriale som bør anvendes. Arkivet er lokalisert ved Misjons- og diakoniarkivet ved VID Stavanger (www.vid.no/historisk-arkiv)og reflekterer i hovedsak virksomheter i regi av VIDs eiere: Det Norske Misjonsselskap, Det norske Diakonhjem, Stiftelsen Diakonova, Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Betanien Bergen. Prosjektet bør også anvende andre private og offentlige arkiv.

I tillegg til innhenting av arkivmateriale, er det ønskelig at prosjektene inkluderer muntlig historie. Fokuset skal/bør/må være på å fremme en helhetlig beskrivelse basert på fortellinger fra ulike perspektiv, inkludert lokale. Kildene kan være intervju med mennesker som har arbeidet ved eller vært brukere av diakonale og misjonsorganisasjoners institusjoner.

Forskningsgruppe

Stipendiatstillingen vil bli tilknyttet forskergruppen Misjons- og diakonihistorisk forskning (« MiDiHi ») (https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/).

Ph.d.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning. Utdanningen kvalifiserer for stillinger både innenfor og utenfor akademia.

Stillingene vil bli knyttet til ph.d.-programmet i teologi og religion, som er ett av to ph.d.-program ved VID. Programmet fokuserer på forskning som tar utgangspunkt i fagdisiplinene teologi og religion, og er rettet mot områder som fortolkning av hellige tekster, systematisk teologi, etikk, historiske og kulturelle studier av religion, eller empiriske studier av religiøs praksis.

Les mer om ph.d.-programmet i teologi og religion her: https://www.vid.no/studier/teologi-og-religion-phd/

Det forventes at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og ph.d.-programmet.

Opptak til ett av de to nevnte ph.d.-program er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Generelle kriterier for tilsetting som stipendiat framgår av FOR 2006-01-31 nr 102: Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Den utlyste stipendiatstillingen vil være organisatorisk plassert i Senter for misjon og globale studier. Arbeidssted kan være Stavanger, Oslo eller Bergen.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) i historie, teologi, diakoni eller annet fagområde av relevans for utlysningen. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig.

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og forskningserfaring.

VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på max. 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen gjør rede for

 • forståelse av og motivasjon for å gjennomføre det aktuelle prosjektet
 • problemstilling, kilder og metodevalg
 • fremdriftsplan
 • budsjett for bruken av disponible prosjektmidler (kr. 90.000)

Prosjektbeskrivelsen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk.

VID ønsker å styrke forskningssamarbeidet med internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, og forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling: https://www.vid.no/filer/veiledning-for-sokere-pa-ph-d-stilling/

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen. Videre i prosessen vektlegges intervju som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi kan tilby

 • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse
 • Høyskolen er en IA-bedrift
 • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr lønnsplassering i ltr. 54 eller 55 (p.t. kr. kr. 472.300,- eller 480.600,-) avhengig av kompetanse og ansiennitet.

Søknadsfrist: 1. april 2019

Søknad, CV, prosjektbeskrivelse, vitnemål og attester sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader vil ikke ble behandlet.

Tiltredelse: 1. september 2019 eller etter avtale.

Det vil bli brukt sorteringskomité i utvelgelsen av aktuelle kandidater før sakkyndig vurdering. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil motta en vurdering av sakkyndig komité. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med leder av forskningsgruppen MiDiHi, førsteamanuensis Ellen Vea Rosnes, ellen.vea.rosnes@vid.no, eller senterleder for Senter for misjon og globale studier, Anna Rebecca Solevåg, anna.rebecca.solevåg@vid.no, tlf. +4751516244.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. april 2019
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen, Oslo, Stavanger
 • Arbeidssted
  VID Stavanger, Oslo eller Bergen
 • Jobbnorge-ID
  163844
 • Intern-ID
  19/00158 AMV
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger