UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for klinisk odontologi

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Stipendiat tilknyttet prosjektet “The effect of caries lesion extent on treatment choice selection”

Ref,nr: 2019/44

Søknadsfrist: 30.3.19

                                                                                                          

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk odontologi (IKO) er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Oro-Maxillofacial Health and Epidemiology.

 

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.02.2019 og gjelder for fire år, full stilling.

 

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

 

IKO er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og har i underkant av 25 fast ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 10 ph.d.-kandidater. IKO er lokalisert i TANN-bygget sammen med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN) og universitetstannklinikken (UTK), like ved universitetets bygg for medisin og helsefag (MH).

IKO har ansvaret for undervisningen på bachelor i tannpleie og på de siste tre årene av mastergrad i odontologi. Den kliniske delen av utdanningen skjer hovedsakelig på UTK, men også gjennom praksis på tannklinikker i den offentlige tannhelsetjenesten. IKO har også ansvaret for spesialistutdanningene i kjeveortopedi og pedodonti, og det er under utprøving en ny spesialitet i klinisk odontologi.

 

Forskningsgruppen, som ph.d.-prosjektet er tilknyttet til, er en tverrfaglig forskningsgruppe som omfatter fagfelt fra samfunnsodontologi til materialforskning. For mer informasjon se forskningsgruppens nettside: https://intranett.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=525825.

 

Kontaktperson for stillingen er førsteamanuensis Bo Wold Nilsen (+47 77649147, bo.w.nilsen@uit.no) eller instituttleder Elin Hadler-Olsen (elin.hadler-olsen@uit.no ).

 

Arbeidsoppgaver

Forskningen utgjør 75% av stillingen. Stipendiaten skal gjennomføre en doktorgradsavhandling innen fire år, herunder forskerutdanning (ph.d.-kurs), planlegging og gjennomføring av datainnsamling, artikkelskriving (~tre vitenskapelige artikler) og sammenfatte dette (til en avhandling). Doktorgradskandidaten skal arbeide med et prosjekt knyttet til karies diagnostikk og behandling. Prosjektet tar sikte på å styrke vår nåværende forståelse av forholdet mellom kariesdiagnose og behandling ved å kombinere tradisjonelle kliniske og radiografiske funn med 3D-histopatologiske og mikrobiologiske funn. Målet med prosjektet er å finne data som kan styrke klinikers evne til å diagnostisere og behandle karies. Det forventes at doktorgradskandidaten bidrar til utviklingen av prosjektbeskrivelsen.

 

Arbeidsstedet er Institutt for klinisk odontologi, UiT Arktiske Universitetet i Norge, Tromsø campus

 

Undervisning og andre oppgaver for instituttet utgjør 25% av stillingen. Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i den prekliniske og kliniske utdanningen av tannlegestudenter, men andre undervisningsoppgaver kan også være aktuelle.

 

Kvalifikasjonskrav

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets p.hd-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

 

For stillingen kreves oppnådd norsk master i odontologi eller tilsvarende, og norsk autorisasjon som tannlege.

 

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

Søker bør beherske norsk (eller skandinavisk), både skriftlig og muntlig.

 

Det er sterkt ønskelig at søkeren kan dokumentere spesialkompetanse/ekstra kursing i fagdisiplinene kariologi og/eller endodonti eller lignende.

 

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Det er sterkt ønskelig at søkeren har stor arbeidskapasitet, og motivasjon for forskningsprosjektets tema. Gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner og selvstendighet er også ønskelig. Ambisjon om framtidig universitetskarriere vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet.

 

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

 

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov.

 

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner.

 

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • evt. prosjektbeskrivelse
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven
 • eventuelt pedagogiske kvalifikasjoner/erfaring

Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig, eller tilsvarende.
 • TOEFL (test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Testing Service)
 • Fullført universitetsgrad I faget engelsk språk eller engelsk litteratur
 • Fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole

Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

 • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen. 

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

 

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

 

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

 

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

 

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

 

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

 

Generelt

 

For øvrig følges Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  163834
 • Intern-ID
  2019/44
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger