Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

 

Institutt for data- og elektroteknologi er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og utfører forskning innen datateknologi, data science, kybernetikk og signalbehandling, og tilbyr bachelor- og masterutdanning innen elektroteknikk, datateknologi og data science, kybernetikk og robotteknologi og signalbehandling, i tillegg til PhD-utdanning innen informasjonsteknologi. Det er for tiden 50 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdocs, og 600 studenter ved instituttet. 

Professor II i nettverkssikkerhet

Universitetet i Stavanger søker etter professor II i nettverkssikkerhet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig etter avtale. 

Arbeidsoppgavene vil inneholde forskning, undervisning og veiledning av studenter i nettverkssikkerhet spesielt, og innen informasjonssikkerhet generelt. Ytterligere detaljer er gitt i stillingsbeskrivelsen nedenfor. 

Stillingen er finansiert av Lyse AS.

Professor II tilsvarer 20% stilling som professor. Ansettelsen gjelder for tre år, og er knyttet til stillingsinnehavers hovedstilling.

Kvalifikasjoner innen innovasjon og kommersialisering av forskning vil bli lagt vekt på ved tildeling av akademiske stillinger ved universitetet.

Søkere på stillingen må kunne dokumentere solide faglige kvalifikasjoner innenfor fagområdets sentrale områder, og kunne demonstrere vitenskapelig kompetanse innenfor ett eller flere fagområder innen fagdisiplinen.
Skulle det ikke melde seg kvalifiserte søkere som professor kan det bli aktuelt å ansette som førsteamanuensis II.

Dokumentasjon på gode undervisningsferdigheter blir høyt verdsatt.

Professor II lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1013, kr 607.700 -754.000 bto pr år i 100% stilling. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen kan innlemmes i Statens pensjonskasse, avhengig av vedkommendes hovedstilling.

Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fag- og ansvarsområde, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved ansettelse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås fra instituttleder Tom Ryen, tlf. +47 5183 2029, e-post tom.ryen@uis.no 

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 5183 3525, epost janne.halseth@uis.no

Universitetet ønsker å rekruttere flere kvinner til professorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner vil en kvinne  bli stilt foran en mann.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.


Stillingsbetenkning

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider. Det faglige feltet for stillingen er datateknologi.

Stillingen vil omfatte arbeid på forskning, undervisning og formidling relatert til informasjonssikkerhet generelt, og nettverkssikkerhet spesielt.

Kandidaten skal bidra til å initiere forskningsprosjekter og utføre uavhengig forskning innenfor nettverkssikkerhet, datasikkerhet eller relaterte forskningsområder. UiS har som mål å øke ekstern forskningsfinansiering gjennom nasjonale og internasjonale kilder, og kandidaten forventes å delta i dette arbeidet.

Kandidaten forventes å samarbeide tett med andre ansatte ved instituttet. Stillingen inkluderer også undervisning i nettverks- og informasjonssikkerhet og veiledning av bachelor-, master- og doktorgradsstudenter.

Søkerne vil bli bedømt av en sakkyndig komité på bakgrunn av innsendt materiale. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av de innleverte vitenskapelige arbeidene og undervisningserfaring. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og ev andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen kan også tillegges vekt.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i den sakkyndige vurderingen må være registrert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil også personlig egnethet bli tillagt vekt.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  163779
 • Intern-ID
  30083491
 • Omfang
  Fast 20%
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger