Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for kultur- og språkvitenskap, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for universitetets nye lektorutdanning for 8-13 trinn og praktisk-pedagogisk utdanning. Instituttet tilbyr også utdanninger innenfor nordisk, engelsk, religion og historie samt mastergradsutdanninger i historiedidaktikk, lesevitenskap og Literacy Studies. I samarbeid med andre enheter ved fakultetet tilbys doktorgradsutdanning i lesevitenskap/Literacy Studies. Det er i dag 70 ansatte og 890 studenter tilknyttet instituttet.

Stipendiat i norskdidaktikk

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i norskdidaktikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Stillingen er ledig fra 01.08.2019.

Stillingen er i utgangspunktet knyttet til doktorgradsprogrammet i lesevitenskap/literacy. Fakultet har startet prosessen med å etablere et nytt doktorgradsprogram som det kan bli aktuelt å overføre stillingen til.

Søknaden må inneholde en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt. Den foreløpige prosjektskissen vil bli brukt med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her.

Institutt for kultur- og språkvitenskap har ansvar for lektorutdanning 8-13, og det vil være særlig aktuelt at søkerne i sine prosjektbeskrivelser fokuserer på skriveopplæring i ungdomsskole og/eller videregående skole. Fakultetet er i gang med å etablere samarbeid med utvalgte universitetsskoler, og prosjekter som forutsetter samarbeid med skoleverket ønskes følgelig velkommen.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor norsk språk/norskdidaktikk/ lesevitenskap, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, men det er også mulig å avtale et utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Se ellers forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Jan Kristian Hognestad, tlf. 900 86 381, epost jan.k.hognestad@uis.no eller til instituttleder Odd Magne Bakke, tlf. 954 66 028, epost odd.m.bakke @uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tif. 51 83 31 49, epost camelia.danaei@uis.no

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på www.jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  163717
 • Intern-ID
  30083376
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger