Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for kultur- og språkvitenskap, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for universitetets nye lektorutdanning for 8-13 trinn og praktisk-pedagogisk utdanning. Instituttet tilbyr også utdanninger innenfor nordisk, engelsk, religion og historie samt mastergradsutdanninger i historiedidaktikk, lesevitenskap og Literacy Studies. I samarbeid med andre enheter ved fakultetet tilbys doktorgradsutdanning i lesevitenskap/Literacy Studies. Det er i dag 70 ansatte og 890 studenter tilknyttet instituttet.

Stipendiat i engelsk språk - middelalderengelsk

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i engelsk språk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap.

Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stillingen er ledig fra 01.08.2019.

Stillingen er knyttet til PhD-programmet i Literacy Studies, og forskningsområdet er "Middle English language and philology".

Prosjektet skal bidra til den pågående forskningen i middelalderdokumenter tilknyttet Corpus of Middle English Local Documents (MELD) ved UiS, og forventes ha en sosiolingvistisk/pragmatisk tilnærming. Mulige retninger er: tekstsamfunn og nettverk, teksttyper, lese- og skrivepraksis, ortografisk utvikling og forholdet mellom skrift og uttale. Prosjektet er tilknyttet et langsiktig forskningsprogram ved UiS, Middle English Scribal Texts Programme (MEST). Mer informasjon finnes på http://www.uis.no/mest

Den som ansettes må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

 

Videre må den som ansettes ha en utdanningsbakgrunn med studier i engelsk språkhistorie, deriblant mellomengelsk. Det er ønskelig at den som ansettes har noe trening i lesing av engelske middelaldertekster eller tidligmoderne tekster i håndskrift/faksimile. Andre meritterende områder er: historisk dialektforsking og sosiolingvistikk, håndskriftsstudier, latin, digitale tekstkorpora, historisk literacy-forskning og pragmatikk. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

 

Kandidaten skal levere inn et utkast til prosjektplan, ca 5-7 sider. Det er ikke nødvendig med en detaljert beskrivelse av prosjektet, men planen må gjøre rede for søkerens forskningsinteresser og kvalifikasjoner for prosjektet, samt kunnskaper om forskningsfeltet. Den som ansettes må levere inn en full prosjektplan som utarbeides i samråd med veileder.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. 

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Merja Stenroos, tel. +47 9581 9633, email merja.stenroos@uis.no.Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, epost camelia.danaei@uis.no.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Følgende dokumentasjon vedlegges som separate filer: prosjektplan, cv, masteroppgave eller tilsvarende, vitnemål, publikasjonsliste og opp til fem publikasjoner (hvis relevant) og annen dokumentasjon der det er ønskelig. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  163671
 • Intern-ID
  30083266
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger