Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Norsk hotellhøgskole, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor hotell- og reiselivsledelse. Fagmiljøet er unikt og er det fremste forsknings- og kompetansesenter innenfor sine fagområder i Norden, og er medlem av det verdensomspennende nettverket Hotel Schools of Distinction. Instituttet har samarbeid med hotell- og reiselivsnæringene. Det er i dag 30 ansatte og 550 studenter tilknyttet instituttet.

Instituttleder ved Norsk hotellhøgskole

Instituttleder er leder for den samlede virksomheten ved Norsk hotellhøgskole. Hun/han rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Norsk hotellhøgskole har populære bachelorprogram innenfor hotelledelse og reiselivsledelse og et masterprogram innenfor international hospitality management. Det er et forskningsaktivt institutt. Instituttleder skal styrke dette faglige engasjementet ved å legge til rette for og stimulere til gode forskningsmiljøer og høy kvalitet i utdanningene, samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling.

Instituttleder skal sørge for at de samlede ressursene brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets og fakultetets målsettinger. Instituttet jobber for tiden med å utvikle en ny strategi og en sentral rolle for instituttleder er å sørge for implementering av strategien. 

Til stillingen ligger personalansvar for instituttets ansatte samt resultatansvar for studier, forskning og instituttets økonomi. Instituttleder skal også legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet.

Instituttleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år. Stillingen er ledig fra 1.8.2019.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Vi søker etter en utviklingsorientert instituttleder som har:

 • en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • relevant erfaring, ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon er en fordel
 • prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne
 • evne til å inspirere til faglig utvikling
 • vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innenfor et relevant fagområde for instituttet
 • erfaring fra undervisning, forskning og formidling på universitets-/høgskolenivå
 • et bredt faglig nettverk, og som har vist evne til å bygge nettverk og allianser med næringsliv, samfunnsliv og akademia - lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr:

 • en sentral lederposisjon ved fakultetet og et godt samarbeidsklima i lederkollegiet
 • interessante og utviklende lederoppgaver for et fagmiljø som er unikt i Norden
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling
 • lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Stillingens organisatoriske plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver er nærmere redegjort for i stillingsbeskrivelsen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Gro Ellen Mathisen, epost gro.e.mathisen@uis.no, tlf 51 83 37 69/414 71 127. Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, epost may-m.t.opdal@uis.no, tlf 51 83 30 11/402 39 696.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

 

STILLINGSBESKRIVELSE

Organisatorisk plassering:

 • Instituttleder er leder for den samlede virksomheten ved Norsk hotellhøgskole
 • Instituttleder rapporterer til dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe.

Ansvarsforhold og arbeidsoppgaver:

Innenfor universitetsstyret og fakultetsstyret sine rammer, samt de føringene som legges av fakultetets dekan, vil hovedelementene til instituttleders ansvar og myndighet være:

 • Instituttleder har det faglige og administrative resultatansvar for instituttets totale virksomhet og at instituttets samlede ressurser brukes på en effektiv og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger.
 • Instituttleder har personalansvar for ansatte ved instituttet, herunder ansvar for helse, miljø og sikkerhet. Instituttleder skal arbeide aktivt med personalledelse, medarbeiderutvikling/faglig utvikling og videreutvikling av et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
 • Instituttleder har undervisningslederansvar og ansvar for videreutvikling av kvalitet og relevans innenfor studieprogrammene ved instituttet. Instituttleder skal arbeide med utvikling av et godt læringsmiljø.
 • Instituttleder har lederansvar for forskning og utvikling, forskningsformidling, innovasjon og oppfølging av dette på instituttet og i samarbeid med andre på relevante områder.
 • Instituttleder skal legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet og bidra til å øke den eksterne finansieringen fra arbeidslivet, EU og Norges forskningsråd.
 • Instituttleder skal arbeide aktivt med utvikling av instituttets strategi med utgangspunkt i overordnede mål og strategier fastsatt av universitets- og fakultetsstyret, og initiere endringer som er nødvendige for å gjennomføre vedtatte strategier.
 • Instituttleder har ansvar for implementering av beslutninger vedtatt av universitets- og fakultetsstyret, samt dekan.
 • Instituttleder skal gjennom rapportering til fakultetets ledelse bidra til å gi et mest mulig relevant og korrekt bilde av instituttets situasjon.
 • Instituttleder skal sørge for god kommunikasjon og informasjon internt og eksternt, inkludert samarbeid med instituttrådet.
 • Instituttleder skal bidra til et godt samarbeid innad på fakultetet, representere instituttet utad, bygge nettverk og allianser og initiere samarbeid med samfunns-, kultur- og arbeidsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  163489
 • Intern-ID
  30083501
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger