Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Norsk hotellhøgskole (NHS), som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor hotell- og reiselivsledelse. Fagmiljøet er unikt og det fremste forsknings- og kompetansesenter innenfor sine fagområder i Norden. NHS er medlem av det verdensomspennende nettverket Hotel Schools of Distinction. Instituttet har samarbeid med hotell- og reiselivsnæringene. Det er i dag 30 ansatte og 550 studenter tilknyttet instituttet.

Professor i hotelledelse

Universitetet i Stavanger søker professor i hotelledelse.

 

Arbeidsoppgaver og fagmiljø
Fagområde for stillingen er hotelledelse. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole.

 

Som professor vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor hotelledelse, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante områder ved instituttet, samt bidra til å utvikle instituttets forskningsmiljø og utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Du vil også lede an i bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid. Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fagområde og aktuelle oppgaver for professor.

 

Kompetansekrav
Vi søker etter professor med vitenskapelig kompetanse på høyt internasjonalt nivå i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse. Vi er spesielt interessert i kandidater med solid forskningsbakgrunn innenfor strategisk hotelledelse, økonomisk styring i hoteller, eller operasjonsledelse. Søkere med spesialisering innenfor andre ledelsesområder sentrale for hotellnæringen kan også være aktuelle.

 

Nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning innenfor fagområdet vektlegges, og aktuelle kandidater bør kunne vise til vitenskapelige publikasjoner på internasjonalt toppnivå. En aktiv forskningsportefølje og erfaring fra tilegnelse av eksternt finansierte forskningsprosjekter vil vektlegges sterkt. For denne stillingen er kandidater med solide kvalifikasjoner innenfor bruk av kvantitative metoder spesielt ønsket.

 

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Vår nye kollega må være like bekvem med å formidle til studenter og næringsliv som til andre forskere.

Videre legges det vekt på at du har:

 • Evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling.
 • Erfaring med og evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, lede og gjennomføre større forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Formidle forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering.
 • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
 • Evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen.
 • Erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Høy arbeidskapasitet
 • Er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmilj
 • Erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen.
 • Erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet. 

Dersom det ikke melder seg søkere med vitenskapelig kompetanse på professornivå, kan det bli aktuelt å ansette en førsteamanuensis med betydelige kvalifikasjoner utover gjennomført PhD.

Vi viser til krav til kompetanse for professoropprykk.

 

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur.
 • Kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510, kode 1013, kr 686.900 - 838.300 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag.
 • Ansettelse i IA-bedrift som er opptatt av å redusere sykefraværet, øke andel ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere.
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.

Generell informasjon
Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

 

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

 

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

 

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til professorstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

 

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.


Nærmere opplysninger
Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fagområde og aktuelle arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Håvard Hansen, tlf 51833761/97158762, epost havard.hansen@uis.no eller til førsteamanuensis Annie Haver, tlf 51833782, epost annie.haver@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf 51833701, epost kirsten.sikveland@uis.no.


Søknad
Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • Relevante vitnemål og attester.
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
 • Inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

 

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

 

 

STILLINGSBETENKNING


Fagområde
Fagområdet for stillingen er hotelledelse.

Organisatorisk plassering
Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er organisatorisk plassert ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole . Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider. Professor vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Aktuelle oppgaver
Professor skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet ivareta:

Utdanning:

 • Bidra til utvikling av instituttets studieprogram slik at disse holder høy faglig internasjonal kvalitet.
 • Videreutvikle og styrke utdanningsprogrammenes faglige omdømme gjennom å gi undervisning og veiledning av høy kvalitet, hovedsakelig på master- og doktorgradsnivå men også på lavere grads nivå.
 • Bidra i, og utvikle aktuelle etter- og videreutdanningstilbud.
 • Ivareta veilederansvar for doktorgradskandidater og postdoktorer.
 • Legge til rette for studentenes læring i tråd med studieprogrammenes læringsmål.
 • Drive pedagogisk utviklingsarbeid og læremiddelproduksjon.Inngå i kontinuerlige kompetansehevingsprosesser knyttet til undervisning og veiledning.
 • Bidra ved utvikling av nye undervisningsmetoder og bruk av ulike digitale læringsressurser.
 • Gjennomføre studentevalueringer og drive kontinuerlig utvikling av utdanningenes kvalitet.

Forskning og innovasjon:

 • Bidra til utvikling av fagmiljøet, herunder økt forskningsproduksjon.
 • Forske og drive faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Initiere, skaffe ekstern finansiering til, lede og gjennomføre større forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Drive anvendbar næringsrettet, profesjonsrettet og samfunnsrelevant forskning, også på oppdrag fra, og i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.
 • Delta i og utvikle forskningsfellesskap ved universitetet - programområder eller forskergrupper.
 • Bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.
 • Involvere studentene i entreprenørskapsaktiviteter og bidra til å utvikle deres entreprenørskapskompetanse.
 • Videreutvikle nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Formidling og samfunnskontakt:

 • Formidle forskningsresultat i norske og internasjonale publiseringskanaler.
 • Drive populærvitenskapelig formidling.
 • Bidra i faglig anerkjente konferanser, nasjonalt og internasjonalt.
 • Delta i fag- og samfunnsdebatten.
 • Bidra til utvikling av samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.
 • Bygge og ivareta et bredt nettverk med privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Administrasjon:

 • Delta i fagstrategisk arbeid og ved oppbygging av nye undervisningsemner/fagfelt.
 • Legge til rette for eksamen, delta ved sensur og evaluere doktorgradsprosjekter.
 • Delta, og gjerne lede sakkyndige komiteer og interne vurderingskomiteer.
 • Ivareta verv i nasjonale og internasjonale komiteer, samt i råd og utvalg ved UiS.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

En årlig plan for det arbeidet som skal utføres settes opp etter samtale mellom instituttleder og førsteamanuensis, dette i samsvar med universitetets Retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling
UiS forventer at alle vitenskapelig ansatte driver kontinuerlig kompetanseheving av egen undervisnings- og forskningsvirksomhet.

Professor skal det første året delta på universitetets kollegabaserte veiledningsprogram, NyTi.

Professor som ikke kan dokumentere tilstrekkelig pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning må delta på universitetspedagogisk kurs innen to år fra tiltredelse.

Professor som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk må tilegne seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 (i samsvar med felles europeisk rammeverk for språk) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Professor kan søke forskningstermin med lønn i samsvar med universitetets Retningslinjer for tildeling av forskningstermin.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  163476
 • Intern-ID
  30083509
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger