Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, tilbyr grunnskolelærerutdanninger, årstudier i praktiskestetiske fag (idrett/kroppsøving, drama, kunst og håndverk) bachelor i idrett/kroppsøving samt master- og doktorgradsutdanning i utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap er et faglig satsingsområde ved universitetet, og vi er beredt til å ta et større nasjonalt ansvar for å utdanne nasjonens og regionens tiltrengte arbeidskraft innenfor området. Det er i dag 75 ansatte og 900 studenter tilknyttet instituttet. 

Universitetslektor i idrett/kroppsøving

Universitetet i Stavanger har ledig midlertidig undervisningsstilling som universitetslektor i idrett/kroppsøving ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærer, idrett og spesialpedagogikk. Stillingen er ledig fra 01.08.2019 t.o.m. 31.7.2020.

Fagområdet for stillingen er idrett/kroppsøving med vekt på treningsledelse, idrett og samfunn, motorisk utvikling, dans, turn og friidrett.

Arbeidsoppgavene vil være undervisning, veiledning og eksamensarbeid relatert til det aktuelle fagområdet, samt administrative oppgaver. Oppgavene er primært knyttet til bachelorutdanningen i idrettsfag og til kroppsøvingsfaget i femårig integrert grunnskolelærerutdanning. Faggruppen i kroppsøving har for tiden ca. 16 ansatte.

Den som ansettes må ha høyere grads eksamen på mastergrads- eller hovedfagsnivå innenfor fagområdet og relevant yrkespraksis.

Videre bør den som ansettes kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Bruk av varierte undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet. Den som ansettes må være innstilt på å ta i bruk ulike metoder og ulike digitale læringsressurser. Universitetslektor vil delta på NyTi, som er universitetets veilednings- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Undervisningsspråket vil normalt være norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Den som ansettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1009, LR 25, kr 480.000 - 570.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fag- og ansvarsområde, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved ansettelse. Nærmere opplysninger om stillingen fås også ved henvendelse tilinstituttleder Lars une Waage, tlf 51833473, epost lars.r.waage@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf 51833545, epost grete.marnburg@uis.no

Universitetet ønsker å rekruttere flere kvinner til undervisningsstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner vil en kvinne søker bli stilt foran en mann.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.
  
 
Stillingsbetenkning
 
Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Organisatorisk er stillingen knyttet til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
 
Teoretiske fagområder for stillingen er treningsledelse, idrett og samfunn, og motorisk utvikling. I tillegg forventes det at søker kan undervise i praktiske aktiviteter som dans, turn og friidrett.
 
Den som ansettes skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet gi undervisning, veilede og delta i eksamensarbeid innenfor utlyst fagområde, samt ivareta administrative oppgaver.
 
Den som ansettes vil få et særlig ansvar for teoretisk og praktisk undervisning innenfor utlyst fagområde.
 
Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.
 
Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i ansettelsesprosessen må være registrert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil også personlig egnethet bli tillagt vekt. 
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  163438
 • Intern-ID
  30083360
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger