Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for barnehagelærerutdanning, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for barnehagelærerutdanning (bachelor), mastergradsutdanning i barnehagevitenskap, medansvar for doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanningsvirksomhet for barnehagelærere. Instituttet har også ansvar for et halvårlig studieprogram for utvekslingsstudenter, Comparative Educational Studies.

En stor del av forskningen ved instituttet er organisert i forskergrupper: Estetiske og emosjonelle læreprosesser; Barns språklige og litterære praksiser; Kvalitet, profesjon og læring; Verdier i barnehagen; Sustainability, STEM and Physical Education. Forskergruppene er knyttet til både nasjonale og internasjonale netteverk.

Universitetet i Stavanger ble i desember 2017 utnevnt av Forskningsrådet som ett av to nasjonale Senter for barnehageforskning for de neste fem årene, med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år. Institutt for barnehagelærerutdanning har en sentrale rolle i senteret og en stor del av forskningen ved instituttet knyttes til FILIORUM, som senteret heter.

Instituttets visjon er å være nyskapende og innovativ. Instituttet og praksisfeltet har et nært samarbeid om å utdanne kompetente, motiverte og samfunnsengasjerte barnehagelærere. Dette samarbeidet omfatter også forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er i dag 60 ansatte og 700 studenter tilknyttet instituttet.

 

Universitetslektor i pedagogikk - to vikariater

Universitetet i Stavanger søker etter to vikarer til undervisningsstilling som universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning. Vikariatene er ledig i perioden 1.8.2019 t.o.m. 31.7.2020.

Fagområdet for stillingene er pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Arbeidsoppgavene vil være undervisning, veiledning og eksamensarbeid relatert til det aktuelle fagområdet, samt administrative oppgaver.

Det kan bli aktuelt med ansettelse i deltidsstillinger, vi ber om at du oppgir ønsket stillingsomfang i søknaden.

De som ansettes må ha høyere grads eksamen innenfor fagområdet og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Det vil bli lagt vekt på relevant yrkespraksis fra barnehage, skole eller høyere utdanning.

De som ansettes bør også kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Søknaden bør inneholde en refleksjon over egen undervisningskompetanse. Bruk av varierte undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet. De som ansettes må være innstilt på å ta i bruk ulike metoder og ulike digitale læringsressurser. Universitetslektorene vil delta på NyTi, som er universitetets veilednings- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Undervisningsspråket vil normalt være norsk. De som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig. De som ansettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1009, LR 25, kr 480.000–570.100 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Stillingsbetenkningen gjør rede for fag- og ansvarsområde, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved ansettelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås også ved henvendelse til instituttleder Jorunn Melberg, tlf 51 83 34 99, e-post jorunn.melberg@uis.no eller til førsteamanuensis Åse Dagmar Knaben, tlf 51 83 35 43, e-post ase.d.knaben@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf 51 83 35 45, epost grete.marnburg@uis.no.   

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

 
 

Stillingsbetenkning

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Organisatorisk er stillingen knyttet til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning.

Fagområdet for stillingen er pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Det innebærer undervisning i pedagogikk og didaktikk rettet mot arbeid i barnehagen. Målområdene for studiet i pedagogikk er faglig, didaktisk, sosial og yrkesetisk kompetanse samt endrings- og utviklingskompetanse. En del av arbeidsoppgavene er knyttet til studentene sine praksisperioder.

Den som ansettes skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet gi undervisning, veilede og delta i eksamensarbeid innenfor utlyst fagområde, samt ivareta administrative oppgaver.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Universitetet legger vekt på god undervisningskvalitet og krever at den som skal ivareta undervisning har pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Pedagogisk kompetanse kan dokumenteres med vitnemål/kursbevis fra relevant formell pedagogisk utdanning knyttet til høyere utdanning. Didaktisk kompetanse dokumenteres i form av variert didaktisk arbeid i høyere utdanning. Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse er tilgjengelig ved henvendelse til fakultetet.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i ansettelsesprosessen må være registrert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil også personlig egnethet bli tillagt vekt.

 
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  163432
 • Intern-ID
  30083359 / 30083363
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger