Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk (ungdomskunnskap)

Ved Fakultet for Humaniora- idrett og utdanningsvitenskap er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk.

Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk og nærmeste overordnede er instituttleder/nestleder. Hovedarbeidssted er studiested Vestfold. Det må imidlertid påregnes noe undervisning på instituttets øvrige studiesteder.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Stillingen er i hovedsak knyttet til ungdomskunnskap og grunnskolelærerutdanningene, men det kan også være aktuelt å knytte stillingene til instituttets andre programmer.

For å nå våre ambisjoner om å utvikle fremtidsrettede lærerutdanninger og masterutdanninger søker vi engasjerte og innovative medarbeidere, som gjennom undervisning og forskning kan utvikle profesjonelle og engasjerte lærere og pedagoger for våre nye generasjoner. Arbeidsoppgaver vil blant annet innbefatte undervisning og veiledning tilknyttet ungdomskunnskap, lærer- og masterutdanningene, forsknings- og utviklingsarbeid relatert til profesjonsdannelse og integrasjonen mellom teori og praksis.

Universitetet har e-læring, nett- og samlingsbasert undervisning som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier. Fakultetet tilbyr nyansatte opplæring i bruk av e-læring.

Kvalifikasjoner
Søkere må ha master/hovedfag eller doktorgrad innenfor et pedagogisk fagområde eller tilsvarende.  Videre bør søkere ha solid innsikt i barn og unges livsverden, god kunnskap i barne- og ungdomskulturenes variasjonsbredde – i spennet mellom sårbare-, utfordrende-, veltilpassede- og innovative delkulturer og allsidig forståelse av barn og unges opplevelser og erfaringer på arenaer som skole, fritid og nærmiljø. Det vil bli tillagt stor vekt at søkeren har et tverrvitenskapelig orientert kunnskapsgrunnlag om barn og unges oppvekstsvilkår.

Den som tilsettes må ha evne til å arbeide selvstendig og i fagteam. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt. 

Søkere som ikke er kvalifisert for tilsetting i førstestilling kan tilsettes i midlertidig kvalifiseringsstilling for en periode på tre år, dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden. Instituttet vil legge til rette for at den tilsatte skal få mulighet til å oppnå kompetansenivået som kreves innenfor den gitte perioden. Det vil pålegges rapporteringsplikt om progresjon. Ved oppnådd kompetanse vil den tilsatte bli tilbudt fast stilling.

Det forutsettes pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk og minst 1 års undervisningserfaring. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år.

Den tilsatte må kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk) og engelsk.

Vi tilbyr

 • Et ekspansivt og innovativt fagmiljø med gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn
Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 527 500 – 722 400 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan nestleder Bernt Andreas Hennum tlf +47 35026378 eller nestleder Carl-Magnus Nystad tlf +47 91584612 ved Institutt for pedagogikk kontaktes.

Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre; ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
2. Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
3. Liste over vitenskapelige publikasjoner
4. Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
5. Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at relevante vedlegg må lastes opp sammen med CV/søknad i rekrutteringsportalen Jobbnorge og at det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Horten
 • Arbeidssted
  Vestfold
 • Jobbnorge-ID
  163365
 • Intern-ID
  Ref. 19/14
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger