Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, tilbyr grunnskolelærerutdanninger, årstudier i praktiskestetiske fag (idrett/kroppsøving, drama, kunst og håndverk) bachelor i idrett/kroppsøving samt master- og doktorgradsutdanning i utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap er et faglig satsingsområde ved universitetet, og vi er beredt til å ta et større nasjonalt ansvar for å utdanne nasjonens og regionens tiltrengte arbeidskraft innenfor området. Det er i dag 75 ansatte og 900 studenter tilknyttet instituttet. 

Postdoktor i pedagogikk/spesialpedagogikk

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i pedagogikk/spesialpedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Stillingen er ledig fra 1.8.2019.

Fagområdet for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk. Fagmiljøet i pedagogikk/spesialpedagogikk ved instituttet har i flere år studert undervisning og læring i og på tvers av institusjonelle kontekster, fra grunnskole til høyere utdanning. Fagmiljøet er videre opptatt av problemstillinger knyttet til utdanningsprogrammene 5-årig grunnskolelærerutdanning (trinn 1-7 og 5-10), profesjonsrettet pedagogikk og master i spesialpedagogikk. Postdokprosjektet forventes å kunne bidra til kunnskapsutvikling av betydning for de emnene som faggruppen har ansvar for i de nevnte utdanningsprogrammene.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Søkeren må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Planen må inneholde opplysninger om hvem som skal følge opp den ansatte med faglig rådgivning. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til søkerens kompetanseoppbygging.

Søknadene vil bli vurdert i forhold til prosjektets relevans, kvalitet og gjennomførbarhet. I tillegg til en vurdering av innsendt prosjektplan og vitenskapelige arbeider vil aktuelle kandidater bli kalt inn til intervju.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Siden utvikling av kompetanse i grunnskolelærerutdanningen skjer i et tett samarbeid med praksisfeltet er det et krav at den som ansettes har god kjennskap til norsk grunnskole og lærerutdanning, og behersker norsk eller et skandinavisk språk ved tiltredelse.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

I åremålsperioden inngår pliktarbeid i form av undervisning og veiledning. Postdoktor vil det første året delta på NyTi, som er universitetets veiledning- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1352, kr 500.000 - 600.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Lars Rune Waage, tlf 51833473, epost lars.r.waage@uis.no  Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf 51833545, epost grete.marnburg@uis.no.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registeres i skjemaet. Prosjektbeskrivelse og -plan, vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  163349
 • Intern-ID
  30083312
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger