UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

UiT - Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 16000 studenter. IVT-fakultetet driver utdanning, forskning og formidling innen ingeniørvitenskap og teknologi. Gjennom forskning og utdanning vil vi være en drivkraft i utviklingen av framtidens næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana. Fakultetet har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutter og tre administrative seksjoner.

Les mer om oss på UiT.no.

Førsteamanuensis/førstelektor i VVS-fag

UiT - Norges arktiske universitet har ledig en 100% stilling som førsteamanuensis eller førstelektor i varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS).

Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder Tor Schive, tlf. 98800724, e-post tor.schive@uit.no.

Søknaden sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Stillingens tilhørighet

Stillingen er lagt til institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS-IVT) som er ett av fem institutter ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Instituttet tilbyr ingeniørutdanningene automasjon, droneteknologi, prosessteknologi og VVS. Instituttet har om lag 20 ansatte og holder til i Teknologibygget som er et nytt og flott bygg på universitetets hovedcampus. Stillingen vil bli tilknyttet faggruppe for prosessteknologi ved IIS-IVT. Stillingen har arbeidssted i Tromsø.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

UiT har etablert nytt ingeniørfaglig studietilbud i varme-, ventilasjons og sanitærteknikk, VVS, og de første studentene ble tatt opp i 2018. Studiet er et samarbeid mellom byggteknisk og prosessteknisk fagmiljø ved UiT. Den som tilsettes skal undervise og veilede i ett eller flere av følgende fagområder:

 • Ventilasjonsteknikk
 • Sanitærteknikk
 • Varmeanlegg
 • Energianalyse for bygg

Det forventes at den som tilsettes bidrar i den faglige utviklingen av VVS-studiet. Det kan også være aktuelt å tillegge stillingen undervisningsoppgaver i andre bygg- eller prosessfag. I FoU-delen vil den som tilsettes bli involvert i bygg- eller prosessfaglig forskning, eller i pedagogisk/didaktisk FoU-arbeid.

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes må kunne dokumentere faglige kvalifikasjoner i form av doktorgrad eller mastergrad i bygg, maskin eller energi og miljø. Relevant spesialisering vil være ventilasjon, inneklima, sanitærsystemer, energianalyse eller varmeanlegg.

Kvalifikasjonskrav for stilling som førsteamanuensis:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Kvalifikasjonskrav for stilling som førstelektor:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt.

UiT stiller krav til pedagogisk kompetanse og den som tilsettes må kunne dokumentere dette gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Søkerne må være forberedt på å bli innkalt til prøveforelesning og intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkeren bør beherske norsk, eller annet skandinavisk språk, og engelsk.

Arbeidsvilkår

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Som hovedprinsipp skal en førsteamanuensis bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som hovedprinsipp skal en førstelektor bruke inntil 30 % av tida til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra.

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. statsansattelovens § 9 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

UiT - Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall
 • arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 • i tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal lastes opp som vedlegg til søknaden.
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Generelt

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT - Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  163201
 • Intern-ID
  2018/3309
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger