Barne-, ungdoms- og familieetaten

Region vest senter for foreldre og barn, avd. Stavanger

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region vest femnar om fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionkontoret ligg i Bergen.

Region vest senter for foreldre og barn har tre institusjonsavdelingar for foreldre og barn 0-5 år i Bergen, Stavanger og Førde. Senter for foreldre og barn, avdeling Bergen/Sudmannske har 7 utgreiings- og behandlingsplassar, Stavanger har 3 utgreiings- og behandlingsplassar og Førde har 3 utgreiings- og behandlingsplassar. I tillegg har senteret eit PMTO-team med terapeutar i Bergen og Stavanger, som gir eit behandlingstilbod til familiar med barn som har åtferdsvanskar. All bistand frå senteret er lovregulert i Lov om barneverntenester § 4-4, 2. ledd, og kvar kommunal barnevernteneste er innsøkande instans. Region vest har fått nasjonalt ansvar for å vera spisskompetansemiljø for spe- og småbarn, noko som er ei særs spennande oppgåve for vårt senter. Avdelinga i Stavanger vil inngå i dette arbeidet. Stavanger gir eit inntil 8 vekers utredningsopphald med fokus på foreldre-barn samspel, foreldras omsorgskompetanse og barnets fungering. Senteret kan tilby foreldre støttande behandling i inntil 3/6 månader. med fokus på utvikling av foreldreferdigheter og styrke tilknyting mellom foreldre og barn.

Fagkonsulent

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Senter for foreldre og barn i Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  163013
 • Intern-ID
  Vest 3/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger