Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Lesesenteret er del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret består av rundt 70 dyktige og engasjerte medarbeidere. Senteret utfører oppgaver på universitetet knyttet til utdanning og forskning, og er i tillegg et nasjonalt senter med ansvar for å styrke arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehager, og leseopplæring og leseutvikling i skoler over hele lander. Lesesenteret er landets ledende fagmiljø innen lesing, og kjennetegnes av et ambisiøest og framoverlent arbeidsfellesskap. Vi leder og deltar i en rekke store forsknings- og utviklingsprosjekt  - tett koplet til praksisfeltet, og i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Postdoktor i utdanningsvitenskap/lesevitenskap-kommunikasjon og språkutvikling i barnehagen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i utdanningsvitenskap/lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Postdoktorstillingen skal inngå som en del av arbeidet i FILIORUM - Senter for barnehageforskning - finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Senteret startet opp august 2018, og skal ha fokus på forskning knyttet til kvalitet i den mangfoldige barnehagen. FILIORUMs overordnede mål er å fremme tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn. Senteret vil bidra med nyskapende forskning på kvalitet for mangfold, innovasjon og politikkutforming. FILIORUM vil være et nasjonalt knutepunkt for barnehagesektoren, og formidling på alle nivåer vil være høyt prioritert. Prosjektbeskrivelsen for FILIORUM er tilgjengelig på https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/filiorum-senter-for-barnehageforskning/

Postdoktorstillingen skal være knyttet til temaet Kommunikasjon (arbeidspakke 2) i FILIORUM og knyttes til utvikling av verktøy, arbeidsmåter og tilnærminger som kan fremme kommunikasjon og språkutvikling blant barn med flerspråklig bakgrunn i barnehagen.

Stillingen er videre tilknyttet programområdet Grensesnitt i lesing og skriving, og tematikken språklæring og deltakelse i leseaktiviteter i hjem og barnehage. For mer informasjon om pågående arbeid i programområdet, kontakt trude.hoel@uis.no.

Søkeren må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til søkerens kompetanseoppbygging og hvordan den er i tråd med prosjektbeskrivelsen til FILIORUM.

Søknadene vil bli vurdert i forhold til prosjektets relevans, kvalitet og gjennomførbarhet. Det legges spesiell vekt på praksisnær forsking i barnehagekontekst, og søkeren må derfor mestre norsk eller et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig. I tillegg til en vurdering av innsendt prosjektplan og vitenskapelige arbeider vil aktuelle kandidater bli kalt inn til intervju.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1352, kr 500.000-612.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Marit Alvestad, tlf 51 83 35 37, epost marit.alvestad@uis.no eller til førsteamanuensis Elin Reikerås, tlf 51 83 34 51, epost elin.reikeraas@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf 51 83 31 49, epost camelia.danaei@uis.no         

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registeres i skjemaet. Prosjektbeskrivelse og -plan, vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  162813
 • Intern-ID
  30083234
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger