Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) inngår i Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret er et landsdekkende senter, ett av elleve nasjonale sentre innenfor utdanning. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk. I tillegg jobber senteret med egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling for barnehager og skoler, samt undervisning og veiledning ved universitetet. Læringsmiljøsenterets visjon er å være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole.

Stipendiat i utdanningsvitenskap - kvalitet i barnehagen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (NSLA).

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år. Stillingen er ledig fra 01.08.2019.

Tema for stipendiatet er: kvalitet i barnehagen.

Prosjektet vil være knyttet til universitetets Senter for barnehageforskning, Filiorum. Filiorum er et tverrvitenskapelig senter finansiert av Norges Forskningsråd og har som overordnet mål å bidra til økt kvalitet i den mangfoldige barnehagen gjennom tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn. Informasjon om Filiorum finner du her: www.uis.no/filiorum

I FILIORUM vil det utarbeides verktøykasser i samarbeid med praksisfeltet for å bidra til god kvalitet i barnehagesektoren. Videre vil det gjennomføres både store RCT-studier (randomiserte kontrollerte studier) og kvalitative studier for å forske på om de nye verktøyene som utvikles faktisk bidrar til å øke kvalitet i barnehager. Før RCT-studier kan gjennomføres er det nødvendig at forskere i FILIORUM setter i gang en bred utforskning både av tiltak som allerede finnes for å fremme kvalitet, og av kartleggingsinstrument som brukes for å studere kvalitet. Denne utforskningen vil involvere mange forskere i FILIORUM, og søket etter tiltak og kartleggingsinstrument må skje både innen nasjonal og internasjonal forskningslitteratur. Denne PhD-en vil rette seg mot utforskning av nye kartleggingsinstrument for kvalitet i barnehagen, for eksempel «Assessing Quality in Early Childhood Education and Care: Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being (SSTEW) Scale for 2–5-year-olds provision» (Siraj, 2015). Aktuelle temaer for PhD-prosjektet kan være:

 •  Vurdering av aktuelle verktøykasser og tiltak for barnehager basert på nye teorier for kvalitet, for eksempel teorigrunnlaget rundt Sustained Shared Thinking
 • Utforskning av aktuelle kartleggingsinstrumentet, for eksempel SSTEW, i en norsk kontekst

 • Sammenligning av føringer i Rammeplanen og andre grunnlagsdokument for den norske barnehagen med teorier og funn knyttet nye kartleggingsverktøy for kvalitet

Avhandlingen vil være artikkelbasert, med artikler som publiseres i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, og den som ansettes må beherske engelsk på et nivå som gjør dette mulig.

Det forventes at søkere lager en prosjektbeskrivelse innen det aktuelle tema på fem sider, som legges ved søknaden. For den som ansettes, vil prosjektbeskrivelsen være utgangspunktet for bearbeiding i samråd med veiledere med tanke på endelig prosjektbeskrivelse som skal godkjennes av doktorgradsutvalget ved fakultetet.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende utdanning fortrinnsvis av nyere dato, som dermed gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det i tillegg til faglig nivå også bli lagt vekt på kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende senterleder Dag Jostein Nordaker, tlf. 51 83 40 23, epost dagjostein.nordaker@uis.no , eller professor Ingunn Størksen, ingunn.storksen@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Camelia Danaei, tlf 51 83 31 49, epost camelia.danaei@uis.no

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  162691
 • Intern-ID
  30083229
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger