Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) inngår i Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret er et landsdekkende senter, ett av elleve nasjonale sentre innen utdanning. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk. I tillegg jobber senteret med egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling for barnehager og skoler, samt undervisning og veiledning ved universitetet.

Stipendiat i utdanningsvitenskap-tilhørighet og lek i barnehagen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (NSLA).

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med 25% pliktarbeid. Stillingen er ledig fra 01.08.2019.

Tema for stipendiatet er: tilknytning, tilhørighet og lek i den mangfoldige barnehagen.

Barn trenger lek for livsutfoldelse, livsglede, mestring, vennskap og tilhørighet. De yngste barna bruker leken til å forstå og utforske omverdenen, til tidlig kroppslig og verbal kommunikasjon, og til sosial utprøving og trening. Den norske barnehagen preges i dag av et større mangfold på alle plan. Dette gir mange spennende muligheter, men kan også medføre behov for refleksjon knyttet til egen praksis. Tilknytning, kommunikasjon og samspill kan utfordres både på grunn av ulikt språklig utgangspunkt. Ulike kulturelle referansepunkt kan gi ulike syn på barn og barneoppdragelse mellom barnehagen og hjemmet. Eksempler på aktuelle problemstillinger for denne avhandlingen kan være: Hvordan er de yngste barnas behov for tilknytning, tilhørighet og lek ivaretatt i denne nye konteksten? Kan barnehageansatte bruke teorier om tilknytning i den flerkulturelle barnehagen for å fremme utforskning og lek blant barn? Hvordan er barnehagelæreres mulighet til å utøve kultursensitiv omsorg på småbarnsavdelingen for å fremme lek på tvers av kulturelle utgangspunkt?

Avhandlingen vil være artikkelbasert, med artikler som publiseres i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, og den som tilsettes må beherske engelsk på et nivå som gjør dette mulig.

Det forventes at søkere lager en prosjektbeskrivelse innenfor det aktuelle temaet på fem sider, som legges ved søknaden. For den som ansettes, vil prosjektbeskrivelsen være utgangspunktet for bearbeiding i samråd med veiledere med tanke på endelig prosjektbeskrivelse som skal godkjennes av doktorgradsutvalget ved fakultetet.

Prosjektet vil være knyttet til universitetets Senter for barnehageforskning, Filiorum. Filiorum er et tverrvitenskapelig senter finansiert av Norges Forskningsråd og har som overordnet mål å bidra til økt kvalitet i den mangfoldige barnehagen gjennom tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn.Informasjon om Filiorum finner du her:  www.uis.no/filiorum

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende utdanning, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det i tillegg til faglig nivå også bli lagt vekt på kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende senterleder Dag Jostein Nordaker, tlf. 51 83 40 23, epost dagjostein.nordaker@uis.no, eller professor Ingunn Størksen, ingunn.storksen@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Camelia Danaei, tlf 51 83 31 49, epost camelia.danaei@uis.no.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, prosjektskisse (5 sider), publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  162680
 • Intern-ID
  30083228
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger