Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiatstilling i norsk som andrespråk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i norsk som andrespråk for en periode på 3 år, ev. 4 år med 25 % arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering språkvitenskap.

 

Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Den som tilsettes, må ha mastergrad/hovedfag innen språkvitenskap (eller nordisk språk og litteratur), eller ha tilsvarende relevant utdanning.

 

I Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge heter det blant annet at skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Stadig flere barn og elever har norsk som andrespråk. Det gjelder både i barnehagen og videre gjennom skoleløpet. Den utlyste stipendiatstillingen retter seg mot søkere med prosjekter knyttet til feltet norsk som andrespråk generelt og andrespråkperspektiver i opplæringsinstitusjoner spesielt, herunder andrespråkinnlæring, transspråklighet, språklæringskultur, språkideologiske forhold, språklige omgivelser (lingvistiske landskap) eller liknende.

 


Stillingen er lagt til Institutt for nordisk og mediefag. Instituttet gir språkundervisning i alle deler av lærerutdanningene (herunder barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanning), og har dermed et fagmiljø der kunnskap om norsk som andrespråk i utdanningskontekster og i samfunnet ellers, anses som viktig. Instituttet har forskningsgrupper i språk og samfunn og i utdanningstekst. Det forutsettes at stipendiaten deltar i en av disse.

 

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider samt kvaliteten og relevansen i prosjektbeskrivelsen. Alle disse momentene vil omtales og tillegges vekt i den sakkyndige vurderingen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.


Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, framdriftsplan og metoder. Det legges vekt på en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse.

 

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 6-4, sjette ledd. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html.

 

Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig.

 

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, spesialisering for språkvitenskap. Mer informasjon om spesialiseringen finnes her: http://www.uia.no/studier/forskerutdanning/spesialisering-i-spraakvitenskap.

 

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju. Med søkernes tillatelse vil UiA også foreta en referansesjekk før eventuell ansettelse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for UiA å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, kr.449 400,- Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknaden skal sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen».

Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • CV m/publikasjonsliste, attester og inntil 3 referanser
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgaven /hovedfagsoppgaven
 • inntil 8 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave, som skal sendes inn)
 • prosjektbeskrivelse på maks 5 sider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan foreta vurdering dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søknadsfrist: 28.02.2019


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder ved Institutt for nordisk og mediefag, Hans Olav Hodøl, tlf. 38 14 13 65, epost: hans-olav.hodol@uia.no, leder av ph.d.-utvalget for språkvitenskap, Gro-Renée Rambø (gro-renee.rambo@uia.no).

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162617
 • Intern-ID
  Ref. 291/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger