Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Instituttleiar for Institutt for samfunnsvitskap

Høgskulen på Vestlandet er organisert i 4 campusovergripande fakultet: Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI), Fakultet for helse- og sosialfag (FHS), Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN), Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS).

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

 

Høgskulen på Vestlandet søkjer no etter instituttleiar for Institutt for samfunnsvitskap (ISV) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Åremålsstillinga vert lyst ut for perioden 01.08.2019-31.07.2023. Arbeidsstad for stillinga er Sogndal.


Institutt for samfunnsvitskap har eit variert og spennande fagtilbod innanfor samfunnsvitskap og humaniora, og tilbyr også ex. phil og ex. fac som del av bachelorutdanningane.  Instituttet ligg i Sogndal og har eit aktivt forskingsmiljø, mellom anna det strategiske forskingsprogrammet Innovasjon og kvalitet i offentleg tenesteyting og styring (IKO) og også forsking innanfor klima, mobilitet, historie og anna. Det er kring 25 tilsette ved instituttet. Instituttleiar skal, som fagleg ansvarleg, leggje til rette for at instituttet sine primærfunksjonar - utdanning, forsking og utvikling, innovasjon og formidling - held høg kvalitet.

 

Som ansvarleg for effektiv utnytting av instituttet sine ressursar, skal instituttleiar sjå til at dette skjer i samsvar med høgskulens mål, departementet sine rammer, tildelt budsjett og styret sine strategiske føringar.

 

Instituttleiar har òg ansvar for at forvaltingsoppgåver vert ivaretekne med god kvalitet og at oppgåveløysinga er i samsvar med god forvaltingspraksis.

 

 

Ansvars- og arbeidsoppgåver:

 • Ansvar for fagleg kvalitet i utdanning og forsking innanfor instituttet sine fagområde
 • Leie arbeidet med å tilpasse instituttet sine fagområde til samfunnets behov og utvikle utdanningstilbod på bachelor- og masternivå, og bidra i arbeidet med utdanningstilbod på phd.-nivå
 • Ansvarleg for at instituttet sine økonomiske rammer vert haldne, og sikre god og formålstenleg bruk av instituttet sine ressursar
 • Bidra til at HVL rekrutterer best mogeleg kvalifiserte studentar og tilsette
 • Stimulere instituttet sitt personale til kompetanseutvikling og til å utvikle og drive FoU-verksemd av høg kvalitet
 • Personal- og HMS-ansvar for instituttet sine tilsette
 • Ha ei aktiv haldning til digital utvikling i kommunikasjon med tilsette og som element i utdanning og forsking
 • Stimulere til at dei tilsette aktivt formidlar instituttets kunnskapsutvikling
 • Ansvar for at instituttet er ein attraktiv arbeidsplass
 • Leggje til rette for, og fremje samarbeid, på tvers av einingane i institusjonen
 • Arbeide for internasjonalisering og innovasjon i utdanning og forsking
 • Arbeide for godt læringsmiljø for studentane på sitt institutt
 • Vidareutvikle relasjonane til relevante samarbeidspartnarar innanfor instituttet sine fagområde og tverrfaglege satsingsområde
 • Setje i verk EVU/BOA aktivitetar for å svare på samfunnets behov i nærregionene

Arbeidsoppgåvene kan bli endra som følgje av strategiske vedtak i HVL.


Mynde

 • Instituttleiar har ansvar innanfor sitt område og rapporterer til dekan ved fakultetet
 • Inngå i fakultetet si leiargruppe og har medansvar for utvikling av fakultetet i samsvar med høgskulen sin strategi, målsetjingar og verdigrunnlag

Kvalifikasjonskrav

Formell utdanning og kompetanse:

 • Høgaregrads utdanning, helst førstekompetanse, med relevans for funksjonsområda for stillinga
 • Vitskapleg kompetanse blir vektlagt
 • Dokumentert kompetanse og erfaring innanfor instituttet sitt fagområde er ønskjeleg
 • Leiarerfaring og dokumenterte resultat frå fagleg leiarstilling blir vektlagt

Generelle kompetansekrav:

 • God forståing for høgskulen sitt samfunnsoppdrag og for verdien av kontinuerleg arbeid med likestilling og mangfald i utdanningane og i rekrutteringa av studentar og tilsette
 • God pedagogisk kompetanse, m.a. god forståing for kunnskapsformidling, læreprosessar og digitale verktøy
 • Erfaring frå, og kunnskap om universitets- og høgskulesektoren
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne i norsk og engelsk

Personlege eigenskapar:

 • Gode leiareigenskapar og ein motiverande og inkluderande leiarstil med vekt på samarbeid og medverknad
 • Evne til strategisk heilskapleg perspektiv
 • Gode evner til kommunikasjon, samhandling og til å bygge tillit og relasjonar internt og eksternt
 • Gjennomføringsevne og resultatorientering
 • Løysings - og utviklingsorientering
 • Stor arbeidskapasitet
 • Må kunne handtere komplekse utfordringar
 • Erfaring med endringsarbeid er ei føremon
 • Stort engasjement for å nå høgskulen sine ambisjonar

Løn og andre vilkår
Løn etter stillingskode 1475 Instituttleiar


Kontaktperson ved HVL:
Dekan ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Anne Isabelle Robbestad, tlf.  +47 483 53 986 / +47 52 70 27 38.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. april 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Sogndal
 • Arbeidssted
  Campus Sogndal
 • Jobbnorge-ID
  162601
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger