Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis/førstelektor i helse- og omsorgsvitskap

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig et 50 % vikariat som førsteamanuensis/førstelektor i helsefag ved campus Haugesund. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap. Varighet på vikariatet er 2 år. 

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) har ca. 4500 studenter og 370 ansatte. Fakultetet er organisert i tre institutter; Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Institutt for helse- og funksjon og Institutt for velferd og deltaking. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfag og tilbyr profesjonsutdanninger, master-, etter- og videreutdanninger. Fakultetet har en vitenskaplig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltakelse. 

Institutt for helse- og omsorgsvitskap har om lag 210 ansatte og tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har instituttet masterstudium i jordmorfag, masterstudium i Samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i Helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Instituttets forskning har fokus på tematiske områder som styrker kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Instituttet er lokalisert i Førde, Bergen, Stord og Haugesund og består av åtte fagseksjoner, hvor hver fagseksjon ledes av en fagseksjonsleder med ansvar for fag, personal og økonomi.

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til bachelorutdanning i sykepleie ved campus Haugesund. Det må allikevel påregnes noe undervisning og veiledning ved andre fagseksjoner og studietilbud ved instituttet. Stillingen vil også kunne omfatte studiekoordinerende arbeid i form av emneansvar eller tilsvarende. Det er av betydning at den som tilsettes er villig til å bidra til kontinuerlig videreutvikling av undervisning- og forskningsrettet arbeid. 

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning i bachelor for sykepleie og andre relevante studieprogram ved instituttet
 • Undervisning og veiledning av studenter i simulering og kliniske studier innenfor tematikken akutt og kritisk syke eller eldreomsorg og kronisk syke
 • Evaluering og sensurarbeid
 • Prosjektarbeid og forskning innenfor tematiske områder som er relevante for instituttet
 • Videreutvikling av undervisning- og forskningsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Grunnutdanning i sykepleie og relevant hovedfag/ mastergrad. Avlagt ph.d.grad eller dokumentasjon på førstelektorkompetanse
 • Praksisnær kompetanse innenfor medisinsk og kirugisk sykepleie eller sykepleie i kommunehelsetjenesten, da undervisning og veiledning er knyttet til disse fagområdene
 • Vitenskapelig kompetanse innenfor tematikk som er relevant for instituttet
 • Pedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Den som blir ansatt vil få tilbud om opplæring dersom kravet ikke er oppfylt før ansettelsen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk samt engelsk forutsettes

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid med kollegaer, studenter og eksterne samarbeidspartnere
 • God evne til formidling
 • Må kunne ta initiativ, arbeide selvstendig og ta ansvar

Sakkyndig vurdering
Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi tilbyr
Stillingen lønnes i stillingskode kode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til pensjonskassen.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet kompetanseheving- og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. 

Høgskulen på Vestlandet er en IA-bedrift.

Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å tilsette som høgskolelektor.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:
Fagseksjonsleder Else Cathrine Rustad tlf. 52702746/ 40240122/ Else.Rustad@hvl.no
Instituttleder Georg Førland, tlf. 52702636/94865911/ georg.forland@hvl.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Kommune
  Haugesund
 • Arbeidssted
  Campus Haugesund
 • Jobbnorge-ID
  162590
 • Intern-ID
  19/00072
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger