Universitetet i Bergen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tekst: Løft blikket. Ta del i kunnskapen.

HR-leiar (seksjonssjef)

Det samfunnsvitskapelege fakultet søkjer ein initiativrik og resultatorientert leiar til seksjon for HR og stab som evnar å arbeide fokusert og målretta i spennet frå det strategiske til det operative.

 

Vi ønskjer ein leiar som kan bidra til å utvikle UiB til ein enda meir attraktiv arbeidsplass. Aktiv rekruttering og talentutvikling for å sikre seg dei beste arbeidstakerane er avgjerande for at fakultetet skal nå sine mål. Fakultetet har 400 tilsette fordelt på sju institutt. HR-leiar er leiar av seksjonen med 5 tilsette og inngår i den administrative leiargruppa på fakultetet og samarbeider tett med den faglege leiinga.

 

Seksjon for HR og stab har ansvar for dei samla HR-administrative tenestene på fakultetet. Dette omfattar personaladministrasjon, rekrutteringsarbeid, stabsfunksjoner, arealoppfølging og rådgjeving for leiarar og tilsette. Du vil ha ansvar for at det er gjennomgåande god HR-fagleg standard i eininga og at eininga yter gode tenester til fakultets- og instituttleiingane, forskarane og dei tilsette.

 

Sentrale arbeidsområde:

 • Vidareutvikle HR-feltet gjennom godt samarbeid i seksjonen og med interne og eksterne samarbeidspartnarar
 • Personalansvar for medarbeidarane i seksjonen og resultat- og fagansvar for HR-feltet
 • Dagleg drift og tilrettelegging for effektiv og kvalitetssikra sakshandsaming
 • Bidra til å effektivisere og forbetre prosessar, mellom anna ved auka bruk av digitale løysingar
 • Rådgjeving, prosjektleiing, koordinering, utgreiings- og utviklingsoppgåver, strategi- og planarbeid innan HR-feltet

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning på masternivå og relevant praksis. Det er ein føremon med erfaring frå HR-administrasjon i kunnskapsorganisasjonar
 • Relevant leiarerfaring med dokumenterte resultat innan arbeid med endring
 • God kjennskap til offentleg forvalting
  • Gode skriftlege og munnlege kunnskapar i norsk og engelsk
  • Digital kompetanse og evne til å tilegne seg nye ferdigheter

Personlege eigenskapar:

 • God organisasjonsforståing og evne til å tenke heilskapleg og strategisk
 • Motiverande leiarstil med evne til å skape entusiasme for utvikling og endring
 • Evne til å bygge relasjonar og skape eit godt samspel på tvers av faglege og organisatoriske grenser
 • Evne til å ta initiativ, stimulere til endringar og leie prosessar med fokus på mål, framdrift og resultat
  • Stor arbeidskapasitet og effektiv, strukturert og kvalitetsbevisst arbeidsstil
  • Serviceinnstilt med stor merksemd på resultat og løysingar

Vi vil leggje spesiell vekt på personlege eigenskapar som gjer søkjarane skikka til stillinga.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrande arbeidsoppgåver med gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Eit aktivt, godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Løn som seksjonssjef (kode 1211) i lønssteg 68-74 (for tida kr. 607 700 – 682 200 pr år) etter tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. For særskilt kvalifiserte kan ein vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til fakultetsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt 411 20 404.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  162444
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger