VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har ca 5200 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

 

Stipendiat og postdoktor innen migrasjon og arbeidsmarkedstilknytning

VID vitenskapelige høgskole lyser ut en treårig stipendiatstilling og en toårig postdoktorstilling innen migrasjonsfeltet. Begge stillingene vil inngå i et felles forskningsprosjekt med tilknytning til Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK), Stavanger. Stipendiatstillingen vil i tillegg være tilsatt ved ett av VIDs ph.d.-sentre. Arbeidssted vil for begge stillingene være Stavanger.

Utlysningens profil

Stillingene er en del av forskningsprosjektet «Arbeidsmarkedstilknytning blant nylig ankomne flyktninger i Rogaland. Mellom ambisjoner og virkelighet». Prosjektet finansieres av Universitetsfondet i Rogaland og VID, og har som hensikt å styrke migrasjonsforskningen ved VID og styrke kunnskapsgrunnlaget for høgskolens utdanninger. Stipendiatstillingen skal gi generell forskerkompetanse og særlig innen migrasjonsfeltet, mens postdoktorstillingen er ment for forskere som har til hensikt å oppnå professorkompetanse.

VID ønsker søkere med gode og nyskapende prosjekter relatert til asyl- og flyktningfeltet og med et spesielt fokus på arbeidsmarkedstilknytning.

Mulige innfallsvinkler kan være:

 • Kjønn
 • Religion
 • Familieforhold
 • Barnefattigdom
 • Helse
 • Introduksjonsprogrammet
 • Øvrige kvalifiseringstiltak
 • NAV
 • Sivilt samfunn
 • Bosetting (inkludert selvbosetting)
 • Botid og livsløp
 • Transnasjonale forhold

Stipendiatprosjektet skal primært ha en kvalitativ innretning (hovedsakelig intervjuer med flyktninger, men intervjuer med andre relevante grupper er også relevant), mens postdoktorprosjektet primært skal ha en kvantitativ innretning (arbeid med registerdata og survey). Det er imidlertid mulig å kombinere disse to metodiske tilnærmingene i begge prosjektene. Aktuelle kandidater kan ta kontakt med prosjektleder Gunhild Odden (gunhild.odden@vid.no) for mer informasjon om prosjektet og forventninger til stillingene.

Forskningsgruppe

Stillingene vil bli tilknyttet forskergruppen Migrasjon, religion og interkulturelle relasjoner (MIGREL) https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/

Ph.d.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning. Stillingene vil bli knyttet til ett av VIDs to ph.d.-program . Les mer om ph.d.-programmene ved VID her:

Det forventes at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og det ph.d.-programmet man ønsker opptak ved. Ved ansettelse som stipendiat vil det bli tatt forbehold om opptak i ph.d.-programmet.

Begge stillingene vil være faglig tilknyttet SIK. Stipendiatstillingen vil i tillegg være organisatorisk tilknyttet ett av VIDs to ph.d.-sentre: Senter for diakoni, verdier og profesjonell praksis, eller Senter for misjon og globale studier. Arbeidssted for begge stillingene vil være VID Stavanger.

Kvalifikasjoner og egenskaper stipendiatstilling

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) i et fagområde av relevans for utlysningen, med karakteren A eller B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring.

Kvalifikasjoner og egenskaper postdoktorstilling

For stillingen kreves følgende:

 • Avlagt ph.d. i et fagområde med relevans for utlysningen. Doktorgraden skal være av nyere dato, og ikke eldre enn 7 år (ekskludert eventuelle dokumenterte permisjoner)
 • Kandidater som har levert avhandlingen innen søknadstidspunkt vil også kunne søke, men evt. tilsetting vil ikke kunne skje før oppnådd ph.d.-grad. Tiltredelse i stillingen skal imidlertid ikke skje senere enn 1.3.2020.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
 • Erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid relatert til migrasjonsfeltet
 • Erfaring med kvantitative forskningsmetoder

I tillegg er det ønskelig med:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk
 • Internasjonal erfaring
 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne
 • Motivasjon for kvalifisering til arbeid i vitenskapelig toppstilling

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring.

For begge stillingene gjelder det at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på max. 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen gjør rede for

 • forståelse av og motivasjon for å gjennomføre det aktuelle prosjektet
 • problemstilling
 • kilder
 • metodevalg
 • fremdriftsplan
 • budsjett for bruken av disponible prosjektmidler (kr. 90.000 for stipendiat; kr 60.000 for postdoktor)

Prosjektbeskrivelsen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. VID forventer at søkere på ph.d.-stillingen indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden. Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling: : https://www.vid.no/filer/veiledning-for-sokere-pa-ph-d-stilling/

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen. Videre vektlegges intervju, som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Høyskolen er en IA-bedrift
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen som stipendiat er plassert i stillingskode 1017. Vi tilbyr lønnsplassering i ltr. 54 eller 55 (p.t. kr. 472.300 eller kr. 480.600) avhengig av kompetanse og ansiennitet. Stillingen som post.doc er plassert i stillingskode 1352 og avlønnes i lønnsramme 24.

Søknadsfrist: 1. mars 2019

Søknad, CV og prosjektbeskrivelse, vitnemål og attester sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden (jobbnorge.no). Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader vil ikke ble behandlet.

Tiltredelse: 1. september 2019 eller etter avtale.

Det vil bli brukt sorteringskomité i utvelgelsen av aktuelle kandidater som gjennomgår sakkyndig vurdering. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig komité. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med prosjektleder, senterleder ved Senter for interkulturell kommunikasjon Gunhild Odden, gunhild.odden@vid.no, tlf +47 51516278.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  VID Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  162152
 • Intern-ID
  18/02225 AMV
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger