Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Professor i helse og teknologi

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det ledig fast, inntil, 100 % stilling som professor i helse og teknologi. Tiltredelse snarest, og etter avtale.

Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitenskap og Vitensenteret Helse og Teknologi ved Institutt for sykepleie – og helsevitenskap. Nærmeste overordnede er instituttleder eller -nestleder. Hovedarbeidssted vil være campus Drammen. Professoratet finansieres de første årene av Drammen kommune, og deretter av USN.

Den som tilsettes vil spille en sentral rolle i utviklingen av USN sin satsing innen helse- og teknologi og bidra til økt forskningsaktivitet innen disse områdene. USN og Vitensenteret Helse og Teknologi skal, i tett samarbeid med relevante partnere, videreutvikle tverrfaglige og nyskapende arenaer som fremmer relevant forskning, entreprenørskap og næringsutvikling på området. Drammen kommune vil være er en viktig samarbeids- og premissleverandør. Vitensenteret Helse og Teknologi vil være navet på den nyskapende Helse- og teknologi HUB-en som er under etablering og som vil være en viktig samarbeidsarena og plattform for FoUI-arbeidet det vises til.

Helse og teknologi er et tverrfakultært og tverrsektorielt fagfelt innen forskning, utviklings- og innovasjonsarbeid og spiller også en sentral rolle i utdanningsprogrammene. Vedkommende vil ha et spesielt ansvar for slikt arbeid i samhandlingsrommet mellom næringsliv, kommuner, sykehus og akademia i Drammensregionen. Dette vil bidra til ekstern og intern profilering av USNs og samarbeidspartnernes virksomhet på området regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Den som tilsettes må derfor ha erfaring med, og gode evner til, samarbeid på tvers av institusjons- og faggrenser, ulike forvaltningsmessige sektorer og nivåer og med offentlige så vel som private aktører innenfor feltet.

USN har inngått en utviklings – og samarbeidsavtale med Drammen kommune innen følgende sentrale områder a) Teknologi og digitalisering, b) Innovasjon og entreprenørskap og c) Folkehelse og livsmestring. Professoratet vil være sentralt for å realisere deler av denne avtalen. Fagområdene krever tverrfaglig og -vitenskapelig samarbeid.

En viktig målsetting med professorat er å styrke forskning og innovasjon som bedrer helse- og velferdstjenestene i kommunene og sikrer god kvalitet i de nye helsetjenestene kommunene etter hvert får ansvar for. Dette vil også omfatte anvendelse av teknologi på områdene eHelse, robotisering, kunstig intelligens og/eller virtuell virkelighet (Immersive technology) gjennom tverrfaglig samarbeid og næringsutvikling.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Den som tilsettes forventes å være faglig pådriver innen området helse og teknologi, og særlig bidra til å utforskere hvordan nye teknologier kan bidra til å utvikle bedre tilbud til mottakere av helse-, omsorg- og velferdstjenester og utdanning. Fakultetet søker en engasjert medarbeider med et sterkt ønske om å bidra til fakultets faglige utvikling, sammen med kollegaer og studenter.

Vedkommende vil få ansvar for forskning- og prosjektledelse innen fagområdet i samarbeid med universitetets nettverk av forskere samt undervisning og veiledning på alle utdanningsnivåer.

Det forventes at den som tilsettes
• Bidrar til å realisere institusjonens vedtatte mål innenfor helse og teknologifeltet med tanke på FoUI og utdanning.
• Bidrar til at institusjonens tverrfaglige og tverrfakultære samarbeid og kompetanse videreutvikles innenfor feltet; med spesielt fokus på forankring i regionens behov og faglig samarbeid med næringsliv og helseforetak.
• Bidrar til å synliggjøre institusjonens virksomhet, rolle, profil og samfunnsmessige bidrag innen feltet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
• Igangsetter og realiserer FoUI-virksomhet, herunder akkvisisjon av forsknings- og utviklingsmidler og bidrar innen eksisterende virksomhet.
• Veileder mastergrads- og ph.d.-studenter.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner
Den som tilsettes må ha professorkompetanse med relevans for forskningsområdet helse og teknologi, fortrinnsvis med helse- eller sosialfaglig bakgrunn. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder innen fagområdet. Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undevisning og veiledning.

Det kreves bred erfaring og forskningskompetanse innen helsevitenskap med særlig fokus på et eller flere av følgende områder: digitalisering, innovasjon, e-helse og velferdsteknologi, robotisering eller virtuelle læringsmiljøer.

Andre kvalifikasjoner er:
• Dokumentert erfaring fra utviklings- eller implementeringsprosesser av velferdsteknologiske og eller utdanningsteknologiske løsninger, innovasjonsprosesser innen helse- og velferdsfeltet og/eller analyse av slike prosesser.
• Erfaring med og gode evner til å initiere, lede og delta i FoUI innen feltet.
• Erfaring med og gode evner til samarbeid på tvers av institusjons- og faggrenser, forvaltningsmessige sektorer og nivåer og med offentlige og private aktører innenfor feltet. IKT-kompetanse og erfaring med digitale verktøy.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt og ønsker at den som tilsettes har:
• gode muntlige og skriftlige formidlingsevner
• er engasjert i faglig utvikling
• har evne til å inspirere kolleger og studenter
• har gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
• er initiativrik og løsningsorientert

Da undervisningsspråket og språket i praksisfeltet er norsk må den tilsatte beherske ett av de skandinaviske språkene flytende (norsk, svensk eller dansk).

Dersom det ikke kommer søkere som er vurdert professorkompetent, og sakkyndig utvalg vurderer at noen av søkerne vil kunne kvalifisere seg i løpet av tre år kan vedkommende bli midlertidig tilsatt som professor på kvalifiseringsvilkår, jf. UH-loven § 6-5. En ny sakkyndig vurdering vil bli foretatt.

Vi tilbyr
• Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
• Godt sosialt miljø
• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
• Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn
Professor (kode 1013): NOK 650 200 – 910 900 i året. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Instituttet har få menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan professor Hilde Eide, tlf. 482 43 096 ved Vitensenteret helse og teknologi USN, eller dekan Heidi Kapstad, tlf. 900 73 218 ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap kontaktes. Det er utarbeidet en egen betenkning for stillingen som står under. 

Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
2. vitenskapelige publikasjoner (inntil 15 for søkere til professor)
3. liste over vitenskapelige publikasjoner
4. liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
5. kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søker er selv ansvarlig for at rett etterspurt dokumentasjon er vedlagt den elektroniske søknaden.


Betenkning stilling som professor i helsevitenskap
Professoratet vil spille en sentral rolle i utviklingen av USNs satsing på helse- og teknologiområdet og bidra til økt forskningsaktivitet. USN og Vitensenteret Helse og Teknologi, skal, i tett samarbeid med relevante partnere, videreutvikle tverrfaglige og nyskapende arenaer av internasjonal interesse som fremmer relevant forskning, entreprenørskap og næringsutvikling på området. Drammen kommune vil stå helt sentralt i dette arbeidet. Vitensenteret Helse og Teknologi er navet i etableringen av en nyskapende Helse- og teknologi HUB, som vil være en viktig samarbeidsarena og plattform for FoUI-arbeidet det vises til.

En viktig målsetting med professoratet er å styrke forskning og innovasjon som bedrer helse- og velferdstjenestene i kommunene og sikrer god kvalitet i nye helsetjenester kommunene etter hvert får ansvar for. Teknologiutvikling på områdene eHelse, robotisering, kunstig intelligens og/eller virtuell virkelighet (Immersive technologies) står helt sentralt i dette arbeidet.

Det er behov for å følge utviklingen av disse nye helsetjenestene – for eksempel gjennom å identifisere hvilke barrierer man støter på, hvilken kompetanse personalet som skal arbeide på nye måter trenger, og søke svar på disse utfordringene. Når man skal samhandle og samspille på nye måter, må aktørene ha tillit til hverandre. Pasientene må ha tillit til helsepersonell og være trygge på at den undersøkelsen og evt. behandlingen man får, er av høy kvalitet.

Det vil i økende grad bli behov for å utvikle nye teknologiske løsninger eller sette sammen eksisterende løsninger, basert på pasientenes og pårørendes behov. Nye teknologiske løsninger må også ivareta kvaliteten i arbeidet som helsepersonellet utfører. Til dette trengs det ofte oversettere som forstår både de menneskelige aspektene, men og har innsikt i hvilke muligheter teknologien kan gi i disse tjenestene.

Den som skal ansettes i professoratet må kunne bidra både til innovasjon i tjenestene og være en oversetter mellom de forskjellige aktørene. Vedkommende skal samtidig stimulere til det samspillet som er nødvendig for å skape det helseministeren kaller pasientens helsetjeneste og bygge dette på ny og forskningsbasert kunnskap.

Helse og teknologi er et tverrfakultært og tverrsektorielt fagfelt innenfor forsknings, utviklings- og innovasjonsarbeid og spiller også en sentral rolle i utdanningsprogrammene. Vedkommende vil ha et spesielt ansvar for slikt arbeid i samhandlingsrommet mellom næringsliv, kommuner, sykehus og akademia i Drammensregionen. Dette vil bidra til ekstern og intern profilering av USNs og samarbeidspartnernes virksomhet på området regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Den som tilsettes må derfor ha gode evner til samarbeid på tvers av institusjons- og faggrenser, forvaltningsmessige sektorer og nivåer og med offentlige så vel som private aktører innenfor feltet.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  Campus Drammen
 • Jobbnorge-ID
  162060
 • Intern-ID
  18/186_18/10853
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger