Kulturdepartementet har ansvar for den statlege politikken og forvaltninga på områda kultur, medium, idrett, frivillig verksemd, og trus- og livssynssamfunn. Departementet har om lag 155 tilsette, for tida fordelte på fem avdelingar og ei kommunikasjonseining.

Kommunikasjonseininga har ansvar for at dei politiske sakene og vedtaka i departementet blir kjent for befolkninga. Eininga samarbeider med fagavdelingane og bistår statsråden og politisk leiing i mediesaker. Dette inneber m.a. kontakt med media, pressemeldingar, pressekonferansar, innlegg, taler, regjeringa.no, sosiale media m.m. Kommunikasjonssjefen leier arbeidet i eininga.

Kommunikasjonsrådgivar (seniorrådgivar)

Denne stillingen er ikke aktiv.