UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Norges fiskerihøgskole (NFH)

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Stipendiat i vaksineutvikling og immunologi ved UiT Norges arktiske universitet, Norges fiskerihøgskole

Ved Fakultetforbiovitenskap,fiskeriogøkonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig

en stilling som stipendiat i vaksineutvikling og immunologi. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole, og forskningsgruppen Havbruk og miljø

 

Tilsettingen gjelder for 4 år.

 

Utdanningsstilling

Målet er at forskerutdanningen skal føre fram til doktorgrad (ph.d). Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet og ph.d. forskrift finnes på ph.d.nettsidene til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

 

Norgesfiskerihøgskole (NFH) har for tiden cirka 130 ansatte fordelt på vitenskapelige stillinger og teknisk/administrative stillinger. Forskningsaktiviteten er samlet rundt to hovedtema: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning innen: marin ressursforvaltning, ressursøkonomi, fiskerihistorie, marin bedriftsledelse og organisasjon, fiskehelse, marine næringsmidler og marin bioprospektering. Forskning ved Norges fiskerihøgskole skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Kontakt for nærmere opplysninger om stillingen ved: Førsteamanuensis, Tore Seternes, tore.seternes@uit.no, 95765481.

 

Stillingens forskningsområde/forskningsprosjekt og andre arbeidsoppgaver

De fleste fiskevaksiner for injeksjon formuleres i dag ved at ett eller flere antigener blandes inn i en olje i form av en vann i olje emulsjon som fungerer som en adjuvans og ett vaksine depot. Vaksinen gis til fisken i form av en intraperitoneal injeksjon hvor vaksinen legges i ventralt i bukhulen hvor antigenene frigis og olje-adjuvansen initierer en generell betennelse som er svært viktig for å få en komplett immunrespons og en beskyttende effekt av vaksinen. I dette prosjektet ønsker vi å studere hvordan formulering og spesielt egenskapene til ulike oljer, emulsjoner, emulgatorer, antigener og kombinasjonen av disse påvirker immunrespons og vaksineeffekter og da spesielt hvordan dette påvirker frigivelse og distribusjon av antigener og grad av immunrespons i form av betennelse, antistoffproduksjon og beskyttelse i atlantisk laks. Uønskede bieffekter vil også studeres. Det vil lages ulike vaksineformuleringer som vil testes både in vitro og in vivo. Ved in vivo studier vil utvalgte vaksineformuleringene gis til fisk og immunresponsen vil måles i form av antistoffproduksjon og aktivering av sentrale immungener. Basert på omfattende kartlegging in vitro og in vivo vil ett utvalg av fisk gitt vaksineformuleringene utsettes for sykdom og undersøkes via en kohabitant smittemodell.

 

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes må dokumentere kompetanse på masternivå i cellebiologi/immunologi eller tilsvarende. Det er ønskelig med gode kunnskaper i molekylær biologi. Erfaring fra arbeid med dyremodeller som fisk vil bli vurdert som positivt. Dersom søkeren ikke har gjennomført godkjent kurs i forsøksdyrlære må slikt kurs gjennomføres så snart som mulig etter tiltredelse.

 

Det kan legges fram faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet (2 sider).

 

Språk

Søkeren må beherske engelsk, både skriftlig og muntlig. På grunn av undervisningsplikt vil kompetanse innen skandinavisk språk være fordelaktig. Slikdekkerduspråkkravet.

 

Plan for stipendiatperioden

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat i forskrift for graden philosophiae doctor(ph.d) ved UiT Norges arktiske universitet. Ved tilsetting fattes det et vedtak om midlertidig opptak til ph.d.-program. Den tilsatte kandidaten skal innen seks uker etter tiltredelse sende inn søknadomopptak til forskningsseksjonen. Søknaden omfatter blant annet bearbeidet prosjektbeskrivelse, avtaler og plan for gjennomføring av utdanningen. Dersom ph.d.-avtale ikke foreligger innen fristen, kan arbeidsgiver heve avtalen, jf. § 1-3(8) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

 

Arbeidsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

 

Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning innenfor fagområdet.

 

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

 

Lønn

Stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik det fremgår av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende,       eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • eventuell prosjektbeskrivelse.

 

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

 

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

 

Søkere må ta med originale vitnemål og attester til intervju.

 

Send inn din søknad via www.jobbnorge.no
For å bli vurdert av bedømmelseskomiteen er det viktig at vedlagte dokumenter som er nevnt nedenfor vedlegges i Jobbnorge innen søknadsfristen utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

 

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • prosjektbeskrivelse
 • dokumentasjon av norsk/skandinavisk kunnskaper
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • attester og referanser med kontaktinformasjon
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse

 

                o    Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • forfatter(e), arbeidets tittel.
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall.
 • for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.

 

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

 

Søknad og vedlegg via e-post kan ikke godkjennes.

 

Informasjon

Her finner du informasjon og retningslinjer som det henvises til i våre kunngjøringer

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  161848
 • Intern-ID
  2018/4960
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger