Universitetet i Bergen

Institutt for biovitenskap

Tekst: Løft blikket. Ta del i kunnskapen.

Stipendiatstilling i RNA molekylær- og cellebiologi

Ved Institutt for biovitenskap er det ledig ei stilling som stipendiat i RNA molekylær- og cellebiologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning).

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Prosjektet tar sikte på å undersøke funksjonell påverknad av stressgranulat i senescence. Fokuset vil være på nøkkeldrivaren av stressgranulasjonsdanning, G3BP1 og korleis stressgranulasjonsdanning påverkar senescens-mekanismen. Prosjektet vil involvere molekylære og cellebiologiske teknikkar som CRISPR / CAS9 redigering for å lage cellelinjer som inneheld merka versjonar av normale og mutantformer av G3BP, samt biokjemiske teknikkar i RNA-biologi.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i molekylærbiologi, biokjemi eller andre relevante områder, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Masterstudentar kan søkje dersom mastereksamen er fullført seinast 1.8.2019. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Søkaren må ha praktisk erfaring med pattedyrcellearbeid, inkludert generering av modifiserte / mutantcellelinjer ved hjelp av Crispr / cas9-teknikken.
 • Søkaren må ha forskingserfaring i senescence og / eller stressgranulbiologi. Erfaring med RNA-ekstraksjon og teknikkar som ribosomprofilering er svært ønskelig.
 • Det er viktig at søkaren har erfaring med immunfluorescens og konfokalmikroskopi teknikkar.
 • Søkaren må kunne jobbe sjølvstendig og på en strukturert måte og ha erfaring med å jobbe internasjonalt og innanfor tverrfaglege forskingsgrupper.
 • Erfaring eller vilje til å lære bioinformatikk vil være en fordel.
 • Søkaren må være dyktig på både skriftleg og munnleg engelsk.

Personlige og relasjonelle kvalitetar vil bli vektlagt. Ambisjonar og potensial vil også telle ved evaluering av kandidatane.

 

Om stipendiatstillinga

Samla stipendperiode er 3 år, med høve til eit 4. år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning) fordelt med 25 % over tilsetjingsperioden. Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vil bli avgjort av instituttleiar ved tilsetjing.

 

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

 

Om forskarutdanninga:

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

 

Vi kan tilby:

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 51 (kode 1017 /LR20, alternativ 9) i det statlege lønnsregulativet. Dette utgjer ei årsløn på kr 449 400,- brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert
 • Relevante attestar
 • Eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

 

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Førsteamanuensis Sushma Grellscheid, Institutt for biovitenskap, Sushma.Grellscheid@uib.no

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  161508
 • Intern-ID
  2018/13703
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger