Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud til et embete fra 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Det nye embetet har tilsammen ca. 600 ansatte fordelt på 7 avdelinger og 3 staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som vil ha kontorplassering både i Moss, Oslo og Drammen.

Vil du jobbe hos Fylkesmannen med samfunnsutvikling og arealplanlegging?

Klima- og miljøvernavdelingen har ledig to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i klima- og planseksjonen med kontorsted Drammen.

 

Avdelingen har ansvar for å følge opp at nasjonal klima- og miljøpolitikk iverksettes i fylkene, ha oversikt over miljøtilstanden i fylket og bidra til at dette utvikler se i en klima- og miljøvennlig retning. Avdelingen har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av forurensings- og naturforvaltningsområdet, og vi skal gjennom planarbeidet som er lagt til avdelingen ivareta nasjonale og regionale interesser i planleggingen.

 

Vi søker en medarbeider som har erfaring fra/interesse for samfunnsutvikling og arealplanlegging innenfor områder som samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, by- og tettstedsutvikling, naturmangfold, samfunnssikkerhet, klimaendringer, folkehelse mm.

 

I tillegg til planarbeidet kan det være aktuelt at en av stillingene får et noe utvidet ansvar for klimaarbeid i avdelingen.

 

Vi er i etableringen av det nye fylkesmannsembetet, og de som tilsettes vil delta i oppbyggingen av nye strukturer og arbeidsformer.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver for stillingene

 

Klima- og planseksjonen arbeider med alle planer etter plan- og bygningsloven. Det innebærer medvirkning i kommunale og regionale planprosesser slik at fylkesmannens fagområder blir tilstrekkelig ivaretatt i utarbeidelsen og vedtakelsen av alle planer etter plan- og bygningsloven.

 

Planarbeidet omfatter mange av embetets ansvarsområder og krever tett samarbeid med øvrige avdelinger, seksjoner og staber. Arbeidet medfører også utstrakt kontakt og dialog med kommunene og andre statlige og regionale etater.    

 

Andre arbeidsoppgaver kan også bli tillagt stillingene.

 

Kvalifikasjonskrav

 • master i arealplanlegging, samfunnsplanlegging eller annen relevant utdanning fra universitet eller høgskole
 • relevant erfaring fra stillingenes ansvarsområde kan veie opp for utdanningskravet 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • erfaring fra eller god kjennskap til kommunalt planarbeid, kommunesektoren og til offentlig forvaltning
 • god kjennskap til plan- og bygningslovens regler om planbehandling
 • grunnleggende forståelse av GIS og kartverktøy
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt

Personlig egnethet og fagteamets behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.

 

Vi kan tilby

 

Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid. Stillingene er ledig fra 01.01.2019.

Stillingene lønnes som rådgiver i kode 1434 /seniorrådgiver i kode 1364 lønnet i lønnsspennet kr. 480 000 til 590 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.

 

Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

 

Har du spørsmål om stillingene?

 

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med

avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth (99301519/fmbugda@fylkesmannen.no)

eller seksjonssjef Eli Kristin Nordsiden (92600169/fmbuekn@fylkesmannen.no).

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad.

 

Søknadsfrist: 28. desember 2018

 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vedlagt søknaden ønskes vitnemål og relevante attester.

 

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall få beskjed om dette før søkerlisten settes opp.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  Statens hus i Drammen
 • Jobbnorge-ID
  161499
 • Intern-ID
  Seksjon klima og plan
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger