Universitetet i Bergen

Det psykologiske fakultet

Tekst: Løft blikket. Ta del i kunnskapen.

Rådgjevar - Forskingsstøtte

Ved Det psykologiske fakultet er det ledig ei stilling som rådgjevar i Forskningsseksjonen ved fakultetssekretariatet.

 

Fakultetet har som mål å auke vår eksternfinansierte forskingsportefølje ved auka søknadsaktivitet. For å nå måla våre lyser vi ut stilling som forskingsrådgjevar retta mot å henta inn eksterne forskingsmidlar. Stillinga er lagt til fakultetet sin forskingsseksjon, med rådgjeving til fagmiljø og leiarar ved institutta. Seksjonen tel 5 medarbeidarar som arbeidar i tett dialog med fakultetsleiinga om mellom anna utvikling av forskingsstrategiar, prosjektutvikling, rådgjeving og søknadsstøtte, i tillegg til forvalting av forskarutdanning. Forskingsrådgjevaren vil arbeide strategisk i dette teamet.

 

Fakultetet sine hovudsatsingsområde innan forsking er knytt til helse, utdanning, utviklingsrelatert forsking og basalforsking i vid forstand. Forskingsseksjonen er del fakultetsadministrasjonen og har ansvar for fakultetet si personal- og økonomiforvaltning, og studie- og forskingsadministrasjon. Sekretariatet utfører sekretæroppgåver for fakultetsstyret og førebur i samråd med den faglege leiinga saker for dei styrande organa. Fakultetet har gode samarbeidsrelasjonar med andre fakultet, randsoneinstitusjonar, helseføretak og samarbeidspartnarar nasjonalt og internasjonalt.

 

Arbeidsoppgåver

 • Rådgjeving og bistand til institutt/forskingsgruppe og enkeltforskarar ved søknader om eksterne midlar, særleg til NFR og EU
 • Kvalitetssikring av søknadar og arbeid med forskingskontraktar
 • Kartlegging av finansieringskjelder nasjonalt og internasjonalt, og påfølgande informasjon retta mot fakultetet sine forskarar og fagmiljø
 • Motivere forskarar ved fakultetet til å søke eksterne prosjekt
 • Utarbeiding av søknadsstatistikk, prosjektoversikter og andre statistikkar på bakgrunn av CRIStin, DBH mfl.
 • Saksførebuing og oppfølging av saker til Forskings- og forskarutdanningsutvalet og fakultetsstyret
 • Koordinering av forskingssaker mot personal- og økonomiseksjon, informasjonsarbeid

Vi søker ein rådgjevar som:

 • Har høgre utdanning på master- eller doktorgradsnivå, eventuelt med særleg erfaring og kompetanse tilpassa dei oppgåvene stillinga skal dekkje.
 • Har evne til å motivere og fremje samarbeid på tvers av fagmiljøa, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibilitet og serviceinnstilling.
 • Har evne og vilje til raskt å setja seg inn i nye saksfelt, vere kvalitetsbevisst, kunne arbeide strategisk, strukturert og målretta innan fristar.
 • Har god skriftleg og munnleg framstillingsevne, både i norsk og engelsk.
  • Har god kjennskap til universitetssystemet, forskingsfinansiering og relevante eksterne samarbeidspartnarar.

Erfaring frå sakshandsaming innan offentleg forvalting, utgreiingsoppgåver og kjennskap til fagmiljø ved fakultetet er ein føremon.

 

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Stilling som rådgjevar (kode1434) i lønssteg 58-63, etter hovudtariffavtalane i staten. Dette utgjer ei årsløn på kr. 505 400 – 555 100. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Fakultetet skal flytte inn i nye bygg dei næraste åra, og er såleis i endring. Dette vil kunne gje monaleg høve til påverknad av eigen arbeidssituasjon.

 

Slik kan du søke:

Søknad med CV og relevante vedlegg må lastast opp i JobbNorge ved å klikke på «søk stillinga». Søknadar som vert sende på e-post, og søknadar utan vedlegg vert ikkje vurderte.

 

Vi gjer merksame på at søknadar vert vurderte med den informasjonen som ligg føre i JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen.

 

Søknadsfrist: 31.12.2018

Søknaden skal merkast: 18/14046

 

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til fakultetssekretariatet ved Det psykologiske fakultet

 

seksjonssjef Anne Kristin Aanstad,

Anne.Kristin.Aanstad@uib.no, tlf 55 58 20 10

fakultetsdirektør Ørnulf Lillestøl,

Ornulf.Lillestol@uib.no, tlf 55 58 49 50

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søke stillinga.

 

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Sekretariatet
 • Jobbnorge-ID
  161478
 • Intern-ID
  18/14046
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger