Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis/førstelektor innen organisasjon og ledelse/organisasjonspsykologi x 2

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutt med totalt om lag 120 tilsette og 2000 studenter. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) ble etablert 1. januar 2018. Per 2018 har fakultetet i overkant av 2000 studenter og 120 tilsette fordelt på tre campuser – Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultet tilbyr utdanninger på bachelor-, master og ph.d.-nivå og tar opp studenter til både teoretiske, arbeidsrettet disiplinfag og profesjonsutdanninger. Fakultetet har et tett samarbeid med samfunn- og arbeidslivet i hele regionen. Dette gir blant annet utslag i forskningsamarbeid og en bred portefølje knyttet til etter- og videreutdanning.
Det ulike studietilbudet gir unike muligheter for samspill mellom fagområder og disipliner internt i fakultetet, men også ut over fakultetsgrenser.
Fakultetet er organisert med tre institutt og et senter:
› Institutt for økonomi og administrasjon (IØA)
› Institutt for samfunnsvitskap (ISV)
› Institutt for maritime studium (IMS)
› Maritimt kompetansesenter

Ved Institutt for økonomi og administrasjon (IØA) er det ca. 80 tilsette og 1000 studenter fordelt på studiestedene Bergen, Haugesund og Sogndal. IØA tilbyr bachelorutdanning i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eiendomsmegling, reiselivsledelse og natur- og opplevelsesbasert reiseliv. IØA har et masterstudium i innovasjon og ledelse og tilbyr flere etter- og vidareutdanninger.

Om stillingene: Campus Haugesund styrker nå fagområdene organisasjon og ledelse med inntil to faste stillinger. Stillingene vil styrke vår faggruppe innen økonomi og administrasjon. Innen dette fagområdet har en høy kompetanse og har behov for nytilsatte med førstekompetanse som tar del i både FOU oppgaver og det til enhver tid vedtatte undervisningstilbud. Stillingene vil være knyttet til undervisning og veiledning av studenter primært på campus Haugesund hovedsakelig innenfor kunnskapsområdene organisasjon og ledelse, men gis også faglige mulighet innen innovasjon og entreprenørskap. Fagene har en sentral plass i bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon i tråd med UHR-økonomi sine til enhver tid gjeldende retningslinjer. Undervisning på EVU/master er også svært aktuelt. Alle faste ansatte kan årlig søke tid internt til egne og institusjonelle FoU-prosjekter, og deler av stillingen vil kunne settes av til utviklingsarbeid.                                                           

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Selvstendig og teambasert undervisning av bachelor og master studenter i grupper på 20 - 120 studenter                           
 • Veiledning og oppfølging av studenter innenfor aktuelle fagområder                             
 • Sensur og vurderingsarbeid og relevante FOU arbeid                                 
 • Videreutvikling av emner og studieprogram samt forskningsoppgaver tilknyttet aktuelle områder                         

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha relevant kompetanse som førsteamanuensis eller førstelektor innen fagområdet                               
 • Vitenskapelige arbeider innenfor aktuelt fagområde blir vektlagt
 • Pedagogisk basisutdanning er et krav for fast stilling. Den som blir ansatt vil få tilbud om opplæring dersom kravet ikke er oppfylt før ansettelse                              
 • Undervisningserfaring fra nordisk høyere utdanning innenfor aktuelle fagområder er ønskelig                                                                       

Personlige egenskaper:

 • God og oppdatert kjennskap til fagområdene fra privat næringsliv, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner                                     
 • Interesse for og erfaring med bruk av nettbasert undervisning og studentaktive læringsformer                               
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk/annet skandinavisk språk      
 • Evne til å engasjere og motivere studenter                                                          

Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere

Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å tilsette midlertidig som for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast tilsetting.

 

Høgskolepedagogikk/ veiledning:

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

 

Språkkunnskaper:

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

 

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Vi tilbyr:

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011/1198Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Muligheter for trening i arbeidstida
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon:
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

Assisterende Instituttleder ved Institutt for økonomi og administrasjon, Tone Merete Brekke, tlf. 90 99 73 53, tone.brekke@hvl.no   

                      

                                       

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Kommune
  Haugesund
 • Arbeidssted
  Campus Haugesund
 • Jobbnorge-ID
  161393
 • Intern-ID
  18/09800
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger