Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettsikkerhet.

 

Fylkesmannen i Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud slåes sammen til ett embete fra 01.01.2019. Det nye embetet, Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil få ca 600 ansatte fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som vil ha kontorsteder både i Moss, Oslo og Drammen.

Vil du bidra til å fremme rettsikkerhet og kompetanse på barnevern og sosialtjenesteområdet?

Det er ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver ved sosial – og barnevernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Sosial- og barnevernavdelingen i det nye fylkesmannsembetet vil ha hovedkontor i Oslo og vil bestå av to fagseksjoner.

Begge seksjoner har ansvar for råd/veiledning og informasjon overfor tjenestene i Oslo kommune, 15 bydeler, og kommunene i Akershus, Østfold og Buskerud etter barnevernloven og sosialtjenesteloven. Det føres tilsyn med kommunenes tjenesteyting etter lov og forskrift. Seksjonene samarbeider om ulike tilsynsoppgaver som blant annet med kommunene som krisesentermyndighet og tilsynsoppgaver overfor familievernkontorer.

Vi er i ferd med å etablere det nye fylkesmannsembetet, og de som tilsettes vil delta i oppbyggingen av nye strukturer og arbeidsformer.

Vi har ledig i barnevernseksjonen:

 • En fast stilling som rådgiver / seniorrådgiver med master i rettsvitenskap og/eller barnevernfaglig/sosialfaglig utdanning
 • Ett vikariat som rådgiver med master i rettsvitenskap. Vikariatet varer ut september 2019.

Barnevernseksjonen har sine hovedoppgaver innen lov om barneverntjenester. I tillegg ansvar for flere fagområder og behandler saker etter blant annet barneloven, familievernloven, krisesenterloven, og forvaltningsloven. Seksjonen har ansvar for å føre tilsyn med barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og sentre for foreldre og barn. 

Arbeidsoppgavene for stillingene vil primært være å:

 • føre tilsyn med kommuner og bydeler
 • behandle klager på barnevernområdet
 • gi rådgivning på barnevernområdet
 • føre tilsyn med barneverninstitusjoner
 • utføre ulike arbeidsoppgaver tilknyttet tilsynsarbeidet
 • representere embetet i faglige fora, eksternt og internt
 • bidra til gjennomføring av statlig politikk på barnevernområdet


Kvalifikasjoner for stillingene:

 • det kreves master i rettsvitenskap eller barnevernfaglig / sosialfaglig utdanning
 • det kreves erfaring fra arbeid på barnevernområdet


Vi har ledig i sosialseksjonen:

 • Tre faste stillinger som rådgiver / seniorrådgiver med master i rettsvitenskap og/eller sosialfaglig utdanning

Sosialseksjonen har sine hovedoppgaver etter sosialtjenesteloven. Seksjonen er i tillegg tillagt ansvar som et regionalt kompetansesenter for økonomisk rådgivning overfor Oslo kommune og de øvrige østlandsfylkene. Seksjonen har videre ansvar for å følge opp ulike handlingsplaner og satsinger som initieres fra våre oppdragsgivere.
 
Arbeidsoppgavene for stillingene består hovedsakelig av:

 • løpende klagesaksbehandling
 • føre tilsyn med kommuner og bydeler
 • råd/veiledning og informasjon i ulike former
 • bistå med gjennomføring av statlig politikk på velferdsområdet
 • andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov og i forhold til eventuelle endringer i fylkesmannens arbeids- og ansvarsområder.
 • representere embetet i faglige fora, eksternt og internt
 • bidra til gjennomføring av statlig politikk på velferdsområdet


Kvalifikasjoner for stillingene:

 • det kreves master i rettsvitenskap eller sosialfaglig utdanning
 • det kreves erfaring fra sosialtjenesteområdet


Felles kvalifikasjoner for alle stillingene:

Vi ønsker medarbeidere som trives med høyt arbeidstempo, som er fleksible og som har evne til å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver. Du må kunne arbeide selvstendig og vi forventer også at du deltar aktivt i det etablerte fagmiljøet. Du må kunne organisere arbeidsdagen din effektivt og kunne forholde deg konstruktivt til stor saksmengde og stramme tidsfrister.

Videre må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, god skriftlig og muntlig framstillingsevne samt godt IKT – kunnskaper. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Som ansatt hos oss må du også være forberedt på endringer i arbeidsoppgaver og ansvar når hensynet til hensiktsmessig oppgaveløsning krever det.


Vi kan tilby:

I Sosial og barnevernavdelingen vil du jobbe sammen med dyktige kollegaer i et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr opplæring og oppfølging av nyansatte, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Ved eventuelle interne tilsettinger kan det bli ledige rådgiverstillinger og / eller vikariater.

Stillingene som rådgiver / seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 i begge seksjonene lønnes i lønnsspenn kr 480.000 til 590.000 pr år. Prøvetiden er på 6 måneder.

Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.

Plasseringen innen oppgitte lønnsspenn er avhengig av faglige kvalifikasjoner og tidligere yrkespraksis. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Har du spørsmål om stillingene?

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Grete Nanna Finstad, tlf. 22 00 36 15, fungerende seksjonssjef Nina Opland, tlf. 22 00 38 45, eller avdelingsdirektør Bente Rygg, tlf. 22 00 35 98.

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

Søknadsfrist: 23.12.18

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vedlagt søknaden ønskes vitnemål og relevante attester. Vi ber om at det spesifiseres hvilke stillinger det søkes på.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten: jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  161366
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger