Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».


Førsteamanuensis i moderne historie / Internasjonale studier

Stillingen er lagt til Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap. Fakultetet er bredt samfunnsvitenskapelig og økonomisk orientert og har en lang tradisjon for studier av internasjonale relasjoner. Innenfor dette underviser og forsker vi blant annet på moderne internasjonal historie, internasjonal politisk økonomi, -politikk og -styring, globale maktforhold, europeisk integrasjon, internasjonal fred- og konfliktutvikling, forholdet mellom rike og fattige land, internasjonal sikkerhet, kriseberedskap og -håndtering.

 

Undervisning er for tiden lagt til studiet Internasjonale studier med historie, studiested Lillehammer.

 

Den som ansettes vil være tilknyttet fakultetets forsknings- og undervisningsmiljø. Personen må dekke flere av de nevnte fagområdene. Det er en fordel med kompetanse innen historiefagets teori og metode. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

 

Stillingen er fast, 100 %. Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

 

Kompetanse og erfaring

 • Utdanning på doktorgradsnivå eller tilsvarende, innen moderne historie / internasjonale studier. Vi ønsker søkere med kompetanse innenfor internasjonale forhold i et historisk perspektiv.

 • Dokumentert praktiskpedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen.

 • Planlegging og gjennomføring av undervisningsoppgaver som forelesninger, veiledning, seminarledelse, sensur og undervisningsutvikling.

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innen relevante fagområder.

 • Erfaring med og evne til å utvikle internasjonale faglige nettverk.

 • Internasjonale fagfellevurderte publikasjoner.

 • Generelt god IKT-kompetanse.

 • God muntlig og skriftlig beherskelse og framstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

 

Personlig kompetanse

Vi ønsker oss en medarbeider som har interesse for undervisning, veiledning og forskning innenfor nevnte fagområder og som ønsker å bidra til å videreutvikle fagmiljøet ved fakultetet i et langsiktig perspektiv. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, i samarbeid med andre, er viktig.

 

Høgskolen vil i tillegg til øvrige kvalifikasjoner vektlegge søkere som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil bidra til et godt samarbeidsklima, som har gode kommunikasjonsevner, er fleksibel og selvstendig. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Om søknaden


Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

 

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og inntil 6 vitenskapelige arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Senere års arbeider og internasjonale publikasjoner vektlegges. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges søknaden, i form av en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe skal inneholde følgende:

 • Dokumentasjon på formell pedagogisk utdanning
 • Dokumentasjon på pedagogisk praksis, for eksempel oversikt over undervisnings- /veiledningserfaring, dokumentasjon på arbeid med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner, etc.
 • Refleksjon rundt eget pedagogisk grunnsyn, egen pedagogisk praksis og viktige punkter i egen utvikling

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

 

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.


Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).


Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.


Kontakt


Høgskolelektor Marit Roland, Tel: 61 28 81 74, e-post: marit.roland@inn.no

 

 

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Innlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Lillehammer
 • Jobbnorge-ID
  161275
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger