Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region vest femnar om fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionkontoret ligg i Bergen.

 

Ledig stilling som HR-rådgjevar

Ved Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest er det ledig fast 100% stilling som HR-rådgjevar.


Arbeidsoppgåver / ansvarsområde

Stillinga er for tida knytt opp til arbeid og oppfølging med regionale HR-oppgåver med tyngde på oppgåver innan arbeidsmiljøutvikling og helse, miljø og tryggleik. Oppgåvene femnar mellom anna sjukefråværsarbeid, arbeidstidsordningar, tariffspørsmål, skade og HMS-avvik.

For ein periode vil deler av stillinga bli brukt til oppgåver innan vedlikehald og utvikling av det regionale ressursmiljøet for trygghet og sikkerhet i institusjon for barn og tilsette.

 • Handsaming av saker innan heile spekteret av HR – oppgåver, men med hovudvekt på HMS feltet
 • Opplæring, implementering, rådgjeving og utgreiingsarbeid innan HMS – området
 • Gje støtte, service og rettleiing innan HR-området til leiarane i regionen.
 • Følgje med på og være oppdatert på forsking og fagutvikling på HR/HMS-området.
 • For ein periode skal deler av årsverket nyttast i arbeidet med å implementere, undervise og vedlikehalde faglege føringar frå Spisskompetansemiljøet-Trygghet og Sikkerhet
 • Noko reiseverksemd må påreknast.

Kvalifikasjonar

 • Det er ønskjeleg med minimum treårig relevant utdanning frå høgskule- eller universitetsnivå. Lang og særskilt relevant røynsle innan HR-feltet kan vege opp for manglande formalkompetanse.
 • Det er krav om minimum 10 års relevant erfaring, minimum 5 års erfaring med HR-arbeid eller tilsvarande, innan offentleg/statleg verksemd.
 • Det er ei føremon med røynsle frå barnevernfeltet og institusjonsdrift
 • Røynsle frå prosjektarbeid er ønskjeleg og vil verta vektlagt
 • Røynsle med undervisning er ønskjeleg og vil verta vektlagt
 • Det vert kravd god kjennskap til statleg avtaleverk og handheving av dette.
 • Det er ynskjeleg med røynsle frå skade og HMS – avviksrapportering t.d. TQM
 • Det er ønskjeleg med erfaring i bruk av arkiv og saksbehandlarsystemet Ephorte.
 • Det er eit krav om god kompetanse innan IKT.
 • Det er eit krav om god munnleg og skriftleg framstillingsevne på båe målføre. Det er ynskjeleg at ein kan syne til utgreiingar samt å samanfatte og trekke ut informasjon frå ei sak.

Personlege eigenskapar

 • Vi ynskjer søkjarar som er sjølvstendige, initiativrike, løysingsorienterte og med gode samarbeidsevner.
 • Vi ynskjer søkarar som har røynsle frå rådgjeving og undervisning til både leiarar og tilsette.
 • Vi ynskjer søkarar som trives både med skriftleg utgreiing og dybdearbeid i ei sak, men også å drive med rådgjeving og undervisning/formidling.
 • Vi ynskjer søkjarar som er fleksible, sjølvstendige og målretta i arbeidet.
 • Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • Stillinga er plassert i statleg lønsregulativ som kode 1434 rådgjevar, kr 480 600 – 576 100 eller kode 1364 seniorrådgjevar, kr 524 200 – 695 500 pr. år                       
 • Løn og stillingskode vert vurdert etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse inneber ei god tenestepensjonsordning, tilbod om bustadlån til gunstig rente og yrkesskade- og gruppelivsforsikring. 

Generelle opplysningar

 • Bufetat ynskjer å vere ein arbeidsgjevar som gjenspeglar mangfaldet i samfunnet og som utnyttar potensialet i dei samla kompetansane til befolkninga. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkja jobb hos oss. Bufetat jobbar for å realisera regjeringa si inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nytilsetjingar i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.
 • Stillinga er for tida lagt til seksjon HR.
 • Bufetat er ei IA (Inkluderande Arbeidsliv) -verksemd.
 • Vi gjer oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillinga

Seksjonssjef for HR Sigrid Helleland, tlf. 466 18 947 eller

Seniorrådgjevar Hilde Noraas, tlf. 466 18 948


Søknad med CV vert å senda elektronisk via lenkje på denne sida.
Vitnemål og attestar med bekrefta stillingsstorleik og varigheit skal takast med ved eit evt. intervju eller leggjast ved elektronisk.

Søknadsfrist: 17.12.18

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  161188
 • Intern-ID
  Vest 77/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger