Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stavanger akuttsenter

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) sine fem regionar har som hovudoppgåve å drifte etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal sikras riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region vest favnar om fylka Sogn- og Fjordane, Hordaland og Rogaland, med regionkontor i Bergen. Stavanger Akuttsenter tek imot barn og ungdom plassert etter Lov om Barneverntenester §§4-6, 4-12 og 4-25 jf. 4-24. Vi har 2 institusjonsavdelingar med plass til totalt 8 ungdommar i alderen 13-18 år. Ungdommane bor på institusjonen inntil akuttsituasjonen er avklart. Opphaldet i institusjonen skal bidra til utgreiing og kartlegging i forhold til eventuelle vidare tiltak – og skal i snitt ikkje overstiga 28 dagar.

 

I tillegg har senteret 79 beredskapsheimar for born i alderen 0-18 år, fordelt på to avdelingar ihhv. Haugesund og Stavanger. Vi betener heile Rogaland, samt delar av Hordaland, og tek i mot ca. 350 barn i året.

Det å jobbe i akutten byr på spennande utfordringar, høgt tempo og varierte oppgåver. Vi set kvalitet høgt, har et godt fagmiljø med eigne arbeidsmodellar, internt opplæringsprogram, rettleiingsprogram i regi av Bufetat spisskompetansemiljø, samt eiga fagavdeling. Vi tilbyr gode høver for utvikling, rettleiing, fagleg oppfølging i eit godt og stabilt arbeidsmiljø – i ein etat som har til målsetjing å gi det best tilgjengelege tilbodet til brukarane!

Fagkoordinator - 100 % stilling

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Sola, Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  161110
 • Intern-ID
  Vest 76/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger