Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stavanger akuttsenter

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) sine fem regionar har som hovudoppgåve å drifte etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal sikras riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region vest favnar om fylka Sogn- og Fjordane, Hordaland og Rogaland, med regionkontor i Bergen. Stavanger Akuttsenter tek imot barn og ungdom plassert etter Lov om Barneverntenester §§4-6, 4-12 og 4-25 jf. 4-24. Vi har 2 institusjonsavdelingar med plass til totalt 8 ungdommar i alderen 13-18 år. Ungdommane bor på institusjonen inntil akuttsituasjonen er avklart. Opphaldet i institusjonen skal bidra til utgreiing og kartlegging i forhold til eventuelle vidare tiltak – og skal i snitt ikkje overstiga 28 dagar.

 

I tillegg har senteret 79 beredskapsheimar for born i alderen 0-18 år, fordelt på to avdelingar ihhv. Haugesund og Stavanger. Vi betener heile Rogaland, samt delar av Hordaland, og tek i mot ca. 350 barn i året.

Det å jobbe i akutten byr på spennande utfordringar, høgt tempo og varierte oppgåver. Vi set kvalitet høgt, har et godt fagmiljø med eigne arbeidsmodellar, internt opplæringsprogram, rettleiingsprogram i regi av Bufetat spisskompetansemiljø, samt eiga fagavdeling. Vi tilbyr gode høver for utvikling, rettleiing, fagleg oppfølging i eit godt og stabilt arbeidsmiljø – i ein etat som har til målsetjing å gi det best tilgjengelege tilbodet til brukarane!

Fagkoordinator - 100 % stilling

Vil du vera med på å utvikla framtidas barnevern? Stavanger akuttsenters fagavdeling har ledig vikariat i 100 % stilling som fagkoordinator i perioden d.d.-30.09.19. Stillinga rapporterer direkte til einingsleiar. I fagavdelinga jobbar det frå før tre psykologar/ psykologspesialistar og ein fagkoordinator. For tida dagtid/ flexitid, men endringar i arbeidstid kan måtte påreknast ved behov eller organisasjonsendringar.

 Arbeidsoppgåver / ansvarsområde


 • Oppgåva til fagavdelinga er å bistå avdelingane på SAS med høg barnevernfagleg kompetanse, utviklingsarbeid, implementering, undervisning, internkontroll og rettleiing.
 • Fagkoordinatorane skal sikra at avdelingane i SAS jobbar i henhald til lovkrav, faglege standardar og senterets verdigrunnlag. Vidare skal dei utvikla og forbetra faglege metodar, prosedyrar/ rutinar og føringar for senteret.
 • Fagkoordinatorane vil samarbeida tett med avdelingsleiarane – og det vil vera moglegheit for stedfortredaransvar. Noko miljøterapeutisk arbeid må påreknast.


Kvalifikasjonar

 • For tilsetjing som fagkoordinator vert det kravd treårig relevant høgskuleutdanning tilsvarande 180 studiepoeng som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleiar. Det er ynskjeleg med relevant vidareutdanning i rus/ psykiatri/ miljøterapi eller liknande, samt formell kompetanse og/ eller solid erfaring med rettleiing.  
 • Det er vidare ynskjeleg med lang erfaring frå institusjons- og akuttarbeid med born og unge, traumebevisst omsorg, samt høg barnevernfagleg forståing, skriftlegheit – og god kompetanse på IT. Personlege eigenskapar vert vektlagt høgt. Det krevs høg grad av sjølvstende, struktur, oversikt og evne til å vidareutvikla arbeidsprosessane i senteret. Førarkort for personbil.

 

Kven søkjer vi?

 • Vi søkjer deg med høg barnevernfagleg kompetanse som ynskjer å bidra til å vidareutvikla senterets metodar, rutinar og personalets kompetanse til beste for borna som bur her.
 • Du er sjølvstendig, trygg og sikker i rettleiingssituasjonar og har evne til å oppretthalde ein god struktur, systematikk, oversikt og eit fagleg perspektiv.
 • Du er fleksibel og trivs med store utfordringar, har høg arbeidskapasitet og er fleksibel.
 • Du ser medverknad og samarbeid med familie, nettverk og andre samarbeidspartnarar som ein viktig del av arbeidet.

 

Vi tilbyr

 • Stillinga er plassert i statleg lønnsregulativ som kode 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog eller 1508 vernepleiar i lønnsramme 15, alt. 3-11, lønnstrinn 38-59 (pt. 371 500-515 200 pr. år). Ved relevant vidareutdanning kan stillinga plasseras i kode 1534 spesialutdanna miljøterapeut i lønnsramme 18, alt. 3-11, lønnstrinn 43-63 (pt. 397 200-555 100 pr. år).Løn og stillingskode vert vurdert etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. Lov om Statens Pensjonskasse, som inneber ei god tenestepensjonsordning, tilbod om bustadlån til gunstig rente og yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Opplæringsprogram, rettleiing og arbeid på ein institusjon i fagleg utvikling. Ein spanande kvardag kor utvikling og fagleg fokus står i sentrum, blanda med med spennande utfordringar i eit godt samarbeidsmiljø. Bedriftidrettslag med treningsavtalar.

 

Generelle opplysningar

 • Bufetat ynskjer å vere ein arbeidsgjevar som gjenspeglar mangfaldet i samfunnet og som utnyttar potensialet i dei samla kompetansane til befolkninga. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkja jobb hos oss. Bufetat jobbar for å realisera regjeringa si inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nytilsetjingar i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.

 • Stillingane er for tida lagt til Stavanger akuttsenter si fagavdeling, men endringar i avdelingstilhørigheit må kunna påreknast.
 • Politiattest vert kravd framlagt ved tiltredinga, jf. lov om barnevern § 6-10 og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikkje leggjast ved søknaden.
 • Bufetat er ei IA (Inkluderande Arbeidsliv) verksemd.
 • Vi gjer oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktpersonar for stillinga

Bernt Magne Egeland (leiar SAS), tlf: 46619333.

Søknad med CV vert å senda elektronisk via lenkje på denne sida.

Vitnemål og attestar med bekrefta stillingstorleik og varigheit skal takast med ved eit evt. intervju.

Søknadsfrist: 16.12.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Sola, Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  161110
 • Intern-ID
  Vest 76/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger