Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».


Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i rettsvitenskap

Stillingen er lagt til Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, med hovedtilhørighet til Institutt for rettsvitenskap, studiested Lillehammer.

 

Det er ledig inntil 3 faste stillinger, 100 %. Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisningsoppgaver som forelesninger, veiledning, seminarledelse og sensur

 • Planlegging og utvikling av studiet og ivaretakelse av fagansvar på enkeltemner ved bachelor i rettsvitenskap eller annen undervisning innen rettsvitenskap som instituttet tilbyr.

 • Studentkontakt

 • Forsknings- og/eller utviklingsarbeid innen rettsvitenskapelige områder

 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

 

Kompetanse og erfaring

 

Førsteamanuensis:
Utdanning på doktorgradsnivå eller tilsvarende i rettsvitenskap, med dokumentert høyt ferdighetsnivå innen et eller flere av de juridiske fagene som tilbys ved instituttet.

Høgskolelektor:
Master i rettsvitenskap eller tilsvarende, med dokumentert høyt ferdighetsnivå innen et eller flere av de juridiske fagene som tilbys ved instituttet.

Søkere som ved søknadstidpunket tar doktorgradsutdanning innen rettsvitenskap og forventes å fullføre innen relativt kort tid kan også vurderes for ansettelse som høgskolelektor med avtalefestet ny stillingskategori forutsatt disputas eller betinget ansettelse i førsteamanuensisstilling.

Dersom det melder seg søkere med førstelektorkompetanse vil det være aktuelt med tilsetting som førstelektor

 • Erfaring fra undervisning på bachelor- og/eller masternivå

 • Erfaring fra FoU-arbeid er ønskelig

 • Dokumentert praktiskpedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen.

 • Generelt god IKT-kompetanse

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Søkere må kunne delta i undervisning ved ansettelsestidspunkt. Søkere med andre skandinaviske språk kan også vurderes, men vil da forventes å skaffe seg god framstillingsevne på norsk innen tre år.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

 

Personlig kompetanse

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Samarbeidsevne
 • Selvstendighet
 • Grundighet
 • Fleksibilitet

Om søknaden


Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

 

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og inntil 15 dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges søknaden, i form av en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe skal inneholde følgende:

 • Dokumentasjon på formell pedagogisk utdanning
 • Dokumentasjon på pedagogisk praksis, for eksempel oversikt over undervisnings- /veiledningserfaring, dokumentasjon på arbeid med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner, etc.
 • Refleksjon rundt eget pedagogisk grunnsyn, egen pedagogisk praksis og viktige punkter i egen utvikling

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

 

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor / 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.


Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).


Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.


Kontakt


Instituttleder Anstein Gregersen, Tel: 61 28 80 82, Mobil: 41 76 71 58, e-post: anstein.gregersen@inn.no

 

 

 

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Innlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Lillehammer
 • Jobbnorge-ID
  161050
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger