UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for medisinsk biologi

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Stipendiat i fagområdet medisinsk biologi ved UiT Norges arktiske universitet

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden Philosophia Doctor (PhD). Stillingen er tilknyttet Tumorbiologisk forskningsgruppe og gjelder for 4 år. Tittel på prosjektet er: «Identifisering og utvikling av anticancer peptider og peptidomimetika for målrettet behandling av kreft».

 

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

 

Stillingens tilhørighet

Institutt for medisinsk biologi driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og utvikling av nye legemidler.

 

Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet. Instituttet har et eget treårig bachelorprogram i bioingeniørfag, og gir i tillegg undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biologi/biomedisin, samt grunnutdanning i psykologi, farmasi og ulike helse- og omsorgsfag.

 

Tumorbiologisk forskningsgruppe utfører basal, paraklinisk og klinisk forskning med hovedfokus på munn-og halskreft, men studerer også andre kreftformer.

 

Kontaktperson for stillingen er førsteamanuensis Gerd Berge, gerd.berge@uit.no

 

Arbeidsoppgaver

Målet med PhD-prosjektet er å utvikle nye legemiddelkandidat(er) som har målrettet effekt på kreft. Identifisering og utvikling av peptider og petidomimetika med anticancereffekt vil bli gjort ved hjelp av in vitro screening mot et panel av kreftceller og normale celler. Forbindelser med godt potensiale vil bli undersøkt videre via cellulære assays for å beskrive hvordan stoffene virker på cellene. Molekylmodellering vil også inkluderes som verktøy for å vurdere strukturelle effekter av peptidomimetika. Deretter vil de mest lovende stoffene bli studert videre i dyreforsøk for å kartlegge tumorhemming og eventuelle immunresponser ved behandling av tumor.

 

Phd-kandidatens forskning vil blant annet omfatte dyrking av tumorceller og normale celler, isolering av celler, flowcytometriske analyser av celler, molekylmodellering, biokjemiske assays for deteksjon av ulike proteiner, visualisering av celler ved elektronmikroskopi, immunhistokjemi og in vivo studier av anticancer effekter og immunresponser hos mus. PhD-kandidaten vil ha nært samarbeid med forskere ved Institutt for farmasi, hvor utvikling og syntese av forbindelser vil foregå. Biologiske studier blir utført ved tumorbiologisk forskningsgruppe i samarbeid med immunologisk forskningsgruppe.

 

Det forventes at den som tilsettes vil jobbe aktivt med forskningskommunikasjon og presenterer sitt arbeide på konferanser. Videre forventes det at den som tilsettes kan oppholde seg hos samarbeidspartnere i utlandet i perioder og bidrar aktivt til forskningssamarbeid.

 

Kandidaten som får tilbud om stillingen må være villig til å undervise på instituttets ulike emner. Oppgavene vil bli fordelt basert på søkerens kvalifikasjoner og instituttets behov, og vil kunne inkludere forelesninger, eksamensarbeid, ledelse av seminarer, og ledelse eller assistanse på laboratoriekurs.

 

Kvalifikasjonskrav

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

 

For stillingen kreves oppnådd mastergrad eller annen utdanning som er godkjent likeverdig med mastergrad, innen feltet molekylærbiologi eller immunologi med karakteren C eller bedre.

 

Søkeren må ha erfaring i praktisk laboratoriearbeid relatert til molekylærbiologi og/eller immunologi. Laboratorieerfaring med immunologiske teknikker som flowcytometri, isolering av immunceller, dyrking av eukaryote cellekulturer er en fordel i dette prosjektet. I tillegg er kunnskap og forståelse av molekylmodellering og dockingstudier høyt verdsatt. Søkeren må dokumentere disse kunnskapene ved å legge ved masteroppgaven og annet relevant arbeide til søknaden.

 

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse eller tilsvarende.

 

Søker må beherske norsk eller skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig.

 

Kandidaten må være motivert for vitenskapelig arbeid og ha gode analytiske egenskaper. Søkeren må være strukturert, ha god arbeidsmoral og evne til å jobbe målrettet. I tillegg må kandidaten være innstilt på samarbeid på tvers av forskningsgrupper, og på å jobbe med å utvikle sin pedagogiske kompetanse gjennom hele prosjektperioden.

 

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

 

Arbeids- og lønnsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet.

 

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

 

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov.

 

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner.

 

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via https://www.jobbnorge.no/ og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av forskningsinteresse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse
 • vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (på original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (på original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • kopi av masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig
 • TOEFL (test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Testing Service)
 • Fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur
 • Fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

 

Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole

 

Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

 • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen.

 

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte dokumenter innen søknadsfristen.

 

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

 

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

 

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

 

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

 

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Personlig egnethet vil bli særskilt vektlagt. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

 

Generelt

For øvrig følges Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontorsjef ved Institutt for medisinsk biologi, Siv Rist Richardsen, siv.r.richardsen@uit.no.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

Velkommen som søker!

 

Velkommen som søker!

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  161028
 • Intern-ID
  2018/5180
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger