UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Norges fiskerihøgskole (NFH)

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Førsteamanuensis i sjømat og human ernæring ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som førsteamanuensis innen området sjømat og human ernæring. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Sjømatvitenskap ved Norges fiskerihøgskole.

 

Norges fiskerihøgskole (NFH) er en flerfaglig enhet for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljøer blant annet innen ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvaret for 3 studieprogrammer med bachelor og masternivå; Fiskeri- og havbruksvitenskap, Akvamedisin og Bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management).   Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet hos studiesøkere og de siste årene har vært betydelig flere kvalifiserte søkere enn studieplasser.

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved: Professor Edel O. Elvevoll, edel.elvevoll@uit.no, professor Ragnar L. Olsen, ragnar.olsen@uit.no eller instituttleder Terje Martinussen, terje.martinussen@uit.no

 

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Stillingen er en del NFHs strategi for utnyttelse av marine ressurser til mat og for å forstå betydningen sjømat har for folkehelsen. Dette inkluderer også grunnleggende mekanismer og egenskaper som ligger til grunn for de helsemessige effektene av å spise sjømat.   Forskningsgruppen Sjømatvitenskap fokuserer i tillegg på kvalitet av ville og oppdrettede marine arter og produkter som framstilles fra disse. Et overordnet mål er at Forskningsgruppen skal bidra til at marine ressurser, inkludert restråstoff og ikke-utnyttede arter, skal utnyttes på en bærekraftig og lønnsom måte.

 

Søkeren forventes å adressere forskningsspørsmål relatert sjømat, gjerne relatert til næringsinnhold, prosessering og helsemessige konsekvenser. Forskningen må omfatte moderne eksperimentelle metoder, in vitro og in vivo hvor det siste kan omfatte bruk av dyremodeller. Forskningen ved instituttet er i stor grad eksternfinansiert, og søkeren må forvente å bidra til dette.

 

Stillingen har ansvar for undervisning innen fiskerikjemi, og forventes å bidra i gjennomføringen av undervisning innen matvaretrygghet og ernæring på bachelor- og masternivå, samt veiledning på master- og doktorgradsnivå. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid vedrørende planlegging, gjennomføring og videreutvikling av våre programmer. Stillingen forventes videre å bidra med kommunikasjon og formidling av sitt fagområde, både internt ved UIT og til næring og samfunn for øvrig.

 

Kvalifikasjonskrav

Relevante søkere har dokumenterte vitenskapelige meritter på minimum doktorgradsnivå innen relevante områder, og har erfaring med forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Søkeren har forskningserfaring i bruk av tradisjonelle næringsmiddelanalyser, relevante moderne molekylære metoder og/eller studier av effekter både med in vitro og in vivo modeller. Erfaring med veiledning av studenter vil være fordelaktig.

 

Relevant erfaring fra marin forskning vurderes positivt. Det vil bli lagt vekt på evne til prosjektakkvisisjon, erfaring fra popularisering/formidling til samfunn og arbeidsliv, fagpolitiske og administrativt arbeide, samt gode samarbeidsevner. Erfaring med internasjonalt vitenskapelig samarbeid er en fordel.

 

Søkeren må kunne dokumentere pedagogiske kompetanse i form av universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. Alternativt kan komiteen, etter en konkret vurdering av søkerens praktiske kompetanse som underviser, fastsette at denne kan anses som likeverdig med formell pedagogisk utdanning. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk og Universitets- og høgskolerådets (UHRs) Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse.

Vi ser etter kandidater som er ambisiøse, og som kommuniserer og samarbeider godt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Språk

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig. Les hvordan du dekker språkkravet.

 

Arbeidsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

           

Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt i denne stillingskategorien bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra.

 

Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien. For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

 

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin

 

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

 

Lønn

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. I bedømmelsen legges det vekt på at søkerne kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste 6 år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet som i framtida kan kvalifisere til opprykk som professor.

 

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det vil også bli avholdt prøveforelesning.

 

Søkere må ta med originale vitnemål og attester til intervju.

 

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

 

Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

           

Kjønnskvotering

UiT Norges arktiske universitet ønsker å rekruttere kvinner til forskning. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran men

 

Send inn din søknad via www.jobbnorge.no

For å bli vurdert av bedømmelseskomiteen er det viktig at vedlagte dokumenter som er nevnt nedenfor, vedlegges i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og attester (attestert)
 • Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • Attester og referanser med kontaktinformasjon
 • Dokumentasjon av Norsk/Skandinavisk og engelsk språkkunnskaper
 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse
  • Listen over vitenskapelige arbeider skal ha følgende opplysninger:
   • forfatter(e), arbeidets tittel
   • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
   • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

 

Arbeider -Søkeren skal levere inntil 10 arbeider som er sentrale i hennes/hans produksjon. Doktoravhandling regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

 

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

 

Informasjon  

Mer informasjon og retningslinjer det henvises til i våre kunngjøringer finnes her.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

Velkomme nsom søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  161026
 • Intern-ID
  2018/4039
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger