UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for helse- og omsorgsfag

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Daglig leder / forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord, UiT Norges arktisk universitet

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig fast 100 % stilling som daglig leder / forsker. Stillingen er tilknyttet Senter for omsorgsforskning, nord. Arbeidssted er Tromsø.

 

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

 

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er ett av åtte institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. For mer informasjon om fakultetet, se www.uit.no/helsefak. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere, og har studieprogrammer knyttet til grunn, videre og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d. programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i åtte forskningsgrupper. Instituttet har rundt 260 ansatte i hel og delstillinger, og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad. Mer informasjon om IHO kan du finne her www.uit.no/helsefak/iho.

 

Senter for omsorgsforskning (Sof), nord ble opprettet i 2008 av Helse- og omsorgsdepartementet, og er et senter for fagspesifikk og flerfaglig forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling. Senteret skal bidra til å styrke forskning, fagutvikling og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, og har et særlig samarbeid med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i regionen.

 

Senteret er ett av i alt fem regionale sentra for omsorgsforskning. Sentrene danner et nasjonalt nettverk som koordineres av Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU, Gjøvik. De fem regionale sentrene for omsorgsforskning har videre fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å opprette og drifte omsorgsbiblioteket.no. Omsorgsbiblioteket er et nasjonalt nettbasert dokumentasjonssenter for forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Tidsskrift for omsorgsforskning er et fagfellevurdert tidsskrift som sentrene som nettverk er ansvarlig for.

 

Senter for omsorgsforskning, nord er finansiert av Norges forskningsråd og Helsedirektoratet, og etter nåværende signaler varer prosjektperioden frem til 2020. Senteret har en egen styringsgruppe som ledes av faglig leder. Daglig leder ved senteret er sekretær for styringsgruppen.

 

Forskningen ved senteret ledes av forskningsgruppeleder Astrid Gramstad og nestleder Bodil Hansen Blix. Forskningsgruppeleder er medlem av styringsgruppen ved senteret. Se hjemmeside: Flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenester i kommunene.

 

Se for øvrig hjemmesiden Senter for omsorgsforskning, nord Senter for omsorgsforskning, nord.

 

Kontaktperson for stillingen er faglig leder Cathrine Arntzen på tlf. 77 64 4862 eller e-post: cathrine.arntzen@uit.no.

 

Arbeidsoppgaver
Den som ansettes skal forvalte de administrative og forvaltningsmessige oppgavene ved sentret i

overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Daglig leder skal ivareta følgende oppgaver:

 • Sikre gode kommunikasjons- og informasjonslinjer ved senteret, og mellom senteret, instituttledelse, forskningsgruppeledelse og ut mot Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjeneste i regionen
 • Sekretærfunksjonen
 • Utarbeide budsjett og årsrapport for senterets virksomhet
 • Skaffe oversikt over mulige finansieringskilder for eksternt finansierte prosjekter
 • Ha oversikt over søknadsfrister og bistå med å utvikle FoU–prosjekter
 • Utarbeide avtaler om forskning og utviklingsprosjekt
 • Etablere kontakt med og følge opp samarbeidspartnere
 • Opprettholde kontakten med nettverket Senter for omsorgsforskning
 • Ansvar for senterets hjemmeside
 • Planlegge konferanser og lignende der Senter for omsorgsforskning er med
 • Være USHT kontakt og ha koordinerende funksjon for USHT-arbeidet i Sof nord

Opp mot 50% av stillingen er knyttet til egen forskning. Arbeidet består i å ta aktiv del i det forskningsstrategiske arbeidet, utarbeide prosjektsøknader og å bidra i sentrets forsknings- og fagutviklingsprosjekter rettet mot helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Publisering og annen formidling inngår også i stillingen.

Kvalifikasjonskrav
For stilling som forsker med doktorgrad (stillingskode 1109) kreves norsk doktorgrad på et aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå, dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

 

For stilling som forsker uten doktorgrad (stillingskode 1108) kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkeserfaring.

 

Alle søkere må ha:

 • helsefaglig eller annen relevant faglig bakgrunn
 • tidligere forskererfaring er å foretrekke, spesielt innrettet mot kommunale helse og omsorgstjenester
 • det er ønskelig med erfaring i bruk av både kvalitative og kvantitative metoder
 • gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper
 • grunnleggende datakunnskaper og beherske MS Office-pakken
 • gode kommunikasjonsevner

Vi vil i tillegg vektlegge:

 • kjennskap til kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • å ha evne til å initiere forskningssamarbeid med aktører i kommunale helse- og omsorgstjenester og andre forskningsmiljø’

Vi vil vektlegge din personlige egnethet, og søker deg som er en initiativrik og kunnskapsrik fagperson som evner å finne konstruktive løsninger. Du må kunne arbeide godt alene så vel som sammen med andre. I tillegg må du være villig til å engasjere deg i både det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet innenfor ditt eget fag og for universitetet som helhet. Vi vektlegger også at du er en konstruktiv og positiv person som tar godt og inkluderende medarbeiderskap på alvor.

 

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

 

Arbeids- og lønnsvilkår
Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

 

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Det er ikke planlagt undervisning til denne stillingen.

 

Forsker lønnes etter statens regulativ kode 1108 / 1109

 

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

 

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

 

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

 

Bedømmelse
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

 

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

 

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

 

Ved midlertidig tilsetting på bakgrunn av manglende vitenskapelige kvalifikasjoner, må søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

Generelt
For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  160996
 • Intern-ID
  2018/4780
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger