UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for psykologi

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Postdoktor i kognitiv psykologi ved UiT Norges arktiske universitet

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for psykologi, er det ledig en stilling som postdoktor i kognitiv psykologi. Stillingen til tilknyttet forskningsgruppe Kognitiv psykologi.

 

Postdoktorstillingen en åremålsstilling med tilsettingsperiode på tre år. Post.doc-perioden kan forlenges med inntil 1 år dersom den ansatte i stillingen er på utenlandsopphold i løpet av tilsettingsforholdet. Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes av søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden. Ingen kan tilsettes i mer enn en åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

 

Forskningsgruppen i kognitiv psykologi, www.uit.no/forskning/kognitiv, arbeider med ulike prosjekter innen kognitiv psykologi. Den aktuelle postdoktor-stillingen er knyttet til prosjektet «Prokrastinering – utsettelsesatferd – hos studenter», se www.procrastination.no


Kontaktperson for stillingen er prosjektleder for prosjektet, professor Frode Svartdal, frode.svartdal@uit.no.

 

Arbeidsoppgaver
Prokrastineringsprosjektet undersøker uheldig utsettelsesatferd hos studenter, og fokuserer på dette problemet i form av testutvikling (måleinstrumenter), grunnforskning (mekanismer i prokrastinering), samt intervensjon og forebyggende arbeid. Postdoktor-stillingen skal bidra i det løpende prosjektarbeidet. Det er ikke undervisningsforpliktelser knyttet til stillingen, men etter avtale kan noe tid (inntil 10% stilling) brukes til undervisning i tematikk knyttet til prosjektet. Noe foredragsvirksomhet må påregnes.

 

Kvalifikasjonskrav
For tilsetting som postdoktor kreves norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Søker må ha faglig bakgrunn i psykologi eller nærliggende fagområde. God kjennskap til prokrastineringstemaet samt relevante modeller for forståelse av dette kreves.

 

Det kreves gode kunnskaper i statistikk og forskningsmetode, spesifikt stianalyse (SEM), konfirmerende faktoranalyse og item respons-teori (IRT), enten dokumentert gjennom kurs og/eller i publiserte arbeider. Kjennskap til nettbaserte verktøy for innsamling av data tillegges vekt.

 

Søkere med dokumentert erfaring fra forskning på prokrastinering eller temaer relatert til prokrastinering vil prioriteres. Likeledes vil det telle positivt om søker kan vise til egne publikasjoner med tematikk knyttet til psykometriske vurderinger av skalaer i psykologi eller nærliggende felter.

 

Søkere må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig, da oversettelse og utprøving av skalaer på norsk inngår i arbeidet.

 

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Spesielt vektlegges det at søker er strukturert, selvstendig og fleksibel, med ønske om å bidra til forskning av høy internasjonal kvalitet.

 

Det forutsettes at den som ansettes utformer en framdriftsplan for postdoktor-arbeidet i samarbeid med prosjektleder i løpet av de to første månedene av ansettelsesperioden.

 

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår
Arbeidstiden vil være avsatt til forskning, forskningsrelatert virksomhet og forskningsadministrasjon.

 

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen eget fag og for universitetet som helhet.

 

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • ev. forskningsprosjektet søker arbeider med nå
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • Vitnemål og karakterututskrift ph.d. grad
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i produksjonen
 • dokumentasjon av norsk språkkunnskap

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

 

All dokumentasjon som skal vurderes må oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

 

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

 

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

 

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

 

Generelt
For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, som finnes på nettsiden «Stipendiatmappa».

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

Velkommen som søker!

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  160992
 • Intern-ID
  2018/5101
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger