UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Institutt for språk og kultur

To stillinger som førstelektor/universitetslektor i norsk som andrespråk ved UiT Norges arktiske universitet

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det ledig to stillinger som førstelektor/universitetslektor i norsk som andrespråk. Stillingene er tilknyttet Institutt for språk og kultur.

 

Flere opplysninger kan fås av førstelektor Guro Reisæter, tlf. 77 64 57 03, e-post: guro.reisater@uit.no og instituttleder Eystein Dahl, tlf. 77 64 42 90, e-post: eystein.dahl@uit.no.

 

Stillingenes tilhørighet
Stillingene er tilknyttet Institutt for språk og kultur (ISK). ISK har 75 fast ansatte, 10 professor II og omlag 30 stipendiater. I tillegg kommer rundt 35 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjons-vitenskap.

 

Instituttet har en svært aktiv forskningsprofil med stor tematisk bredde og huser et av verdens fremste språkvitenskapelige miljø, med forskergrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), sosiolingvistikk (LAIDUA), språktilegnelse (LAVA) og teoretisk lingvistikk (CASTL-Fish). Instituttets miljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap hevder seg sterkt nasjonalt og er blant annet organisert i forskergruppene Health Art Society (HAS), Russian Space, WARGAME og ALMPUB.

 

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktorgradsutdannelse i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

 

De som tilsettes, vil ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, Tromsø.

 

Stillingens arbeidsområde
De som tilsettes i stillingene, vil ha som hovedoppgave å gi undervisning i norsk for utenlandske studenter og ansatte. Vedkommende må være villige til å engasjere seg i utviklingsarbeid innenfor sitt eget fag og for Universitetet som helhet, derunder bidra med faglig formidling mot allmenheten.

 

Det forventes at den som tilsettes deltar i formidling av forskning til en bredere offentlighet.

 

Kvalifikasjonskrav
For å tilsettes som universitetslektor må kandidatene ha hovedfag/mastergrad i nordisk eller tilsvarende utdanning. For å vurderes tilsatt som førstelektor må kandidatene kunne dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, og spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet, samt dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

 

Søkere som gjennom utdanning og/eller forskning har skaffet seg kompetanse i fagfeltet norsk som andrespråk vil foretrekkes. Det kreves relevant undervisningserfaring.

 

Undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)
Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Hva en slik mappe skal inneholde kan du lese om på Results nettside.

 

Vi legger vekt på personlig egnethet.

 

Språkkunnskaper: Det er et krav at de som tilsettes behersker norsk på morsmålsnivå.

 

Arbeidsvilkår
Den som tilsettes, må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

 

Som et utgangspunkt vil førstelektorer bruke inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, og universitetslektorer vil bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

 

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

 

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Bedømmelse
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

 

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

 

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil 3 år, jfr. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom ansettelsen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

 

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon avpedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
  • listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
   • forfatter(e), arbeidets tittel
   • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
   • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • inntil 5 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Evt. doktorgradsavhandling regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  160990
 • Intern-ID
  2018/4658
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger