Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Stipendiat knyttet til prosjektet "Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet - omfang, prognose og tiltak"

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stipendiatstilling knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og funksjon, Campus Bergen.  


Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 ansatte og om lag 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. I tillegg er fire forskningssenter knytt til fakultetet innen fagområdene samhandling, helseforskning, kunnskapsbasert praksis og omsorgsforskning.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 ansatte og 580 studenter med studiested i Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger og tverrfaglige videreutdanninger. Forskning og formidling knyttet til disse fagområdene og utdanningsforskning er en viktig del av arbeidsoppgavene våre.                                                                                 

Ansvars- og arbeidsområde

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet - omfang, prognose og tiltak». I dette prosjektet ønsker vi å undersøke betydningen av muskelskjelettplager ved vedvarende svimmelhet. Første del av prosjektet vil undersøke omfang av muskelskjelettplager i allerede innsamlede data, i andre del gjøres en oppfølgingsundersøkelse for å se hvor mange som fortsatt er svimmel og om muskelskjelettplager kan predikere dette. I siste del skal ulike behandlinger testes ut.

Stipendiaten vil inngå i forskergruppen «Bevegelse og funksjon (BeFu)». Forskning i denne gruppen favner bredt og dekker tiltak og funksjonsundersøkelser ved plager i muskelskjelettsystemet og ved pustevansker i alle livets faser, samt utvikling og validering av måleinstrumenter som brukes ved slike plager. Dette prosjektet knytter seg til gruppens forskningsområde ved å sette fokus på muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet. https://www.hvl.no/forsking/gruppe/bevegelse-og-funksjon/

Prosjektleder og hovedveileder er professor Liv Heide Magnussen. Stillingen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og skal bidra til kompetanseheving ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

HVL kan ikke selv tildele doktorgrad, men vil i samarbeid med gradsinstitusjon utarbeide detaljert plan for forskerutdanningen. Gradsinstitusjonen vil bli valgt av HVL. Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon. Det vil bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Kvalifikasjonskrav

Søker må være utdannet fysioterapeut og må ha relevant helsefaglig mastergrad. Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner vil bli vektlagt.  Gjennomføringsevne og motivasjon, samt vitenskapelige publikasjoner med relevans for fagområdet og erfaring fra forskningsarbeid vil også ha betydning. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt. Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning er en fordel. Søkere må beherske et skandinavisk språk godt og ha gode kunnskaper i muntlig og skriftlig engelsk.

Opptak krever fortrinnsvis karakteren B på masteroppgaven og/eller en godt gjennomført masterutdanning.

Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet / i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.

Pliktarbeidet skal utføres ved Høgskulen på Vestlandet. Det er videre en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen i tilsettingsperioden.

Sakkyndig vurdering

Søkerne blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

 

Vi tilbyr


Stillingene lønnes i stillingskode 1017, Stipendiat, lønnstrinn 51. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.
 

Vi tilbyr ellers:

 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • muligheter for trening i arbeidstiden

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktperson: 

Prosjektleder Liv Heide Magnussen, telefon 55 58 56 31

 

                                     

                                      

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  160924
 • Intern-ID
  18/09391
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger