Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL skal vere tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har ambisjonar om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Førsteamanuensis/førstelektor i norsk/norskdidaktikk

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig ei fast stilling i 100% som førsteamanuensis/førstelektor i norsk/norskdidaktikk frå 01.08.2019. Stillinga er knytt til Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, campus Sogndal. 

 

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er ein av dei største lærarutdanningsinstitusjonane i landet med rundt 6200 studentar og 500 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanningar, masterutdanningar og Ph.d.-program. Fakultetet har eit omfattande etter- og vidareutdanningstilbod. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskargrupper.

 

Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærarutdanninga, grunnskulelærarutdanningane (masternivå frå hausten 2017), og i bachelorutdanninga i teiknspråk og tolking. I tillegg gir instituttet masterutdanningar i undervisningsvitskap og masterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. Instituttet bidrar også i
Ph.D.-programmet Danning og didaktiske praksisar.

 

Tilsette på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningane våre og deltar i fagleg nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å vere i front av skule- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innanfor sine fagfelt. I denne samanhengen er vi i kontinuerleg samarbeid med viktige aktørar i regionen om til dømes vidareutdanning og skule- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

 

Arbeids- og ansvarsområde

Arbeidsoppgåvene vil primært vere undervisning, oppfølging i praksis, rettleiing og evaluering av studentoppgåver, i tillegg til FoU-arbeid. Du må kunne undervise både i grunnskulelærarutdanningane (1–7 og 5–10) og i barnehagelærarutdanninga. Arbeidsoppgåver innanfor etter- og vidareutdanning og/eller kurs og oppdragsverksemd kan også vere aktuelt, avhengig av kva kompetanse du har, og instituttet/fagmiljøet sine behov.

 I tillegg er følgande arbeidsoppgåver  relevante for stillinga:

 • Ta initiativ til, leie og gjennomføre FoU-arbeid innan norskdidaktikk. 
 • Bidra til forsking og utvikling av forskningsmiljø innan norskdidaktikk.
 • Bidra til utvikling av ny master i norskdidaktikk.
 • Bidra til vidareutvikling av fakultetet sitt PdD-program «Danning og didaktiske praksiser»
 • Undervisning, rettleiing og evaluering av PhD-prosjekt, masteroppgåver, samt bacheloroppgåver i grunnskole- barnehage- og videregående lærerutdanning, innan norskdidaktikk
 • Bidra til studentinvolvering i forskingsprosjekt og i samarbeid med andre aktørar, utvikle studentane si praksisutdanning.
 • Bidra til nye og utvikling av eksisterende samarbeidsprosjekt med eksterne forskningsmiljø både nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra til å utvikle samarbeidet med praksisfeltet (partnerskular)

 

Kvalifikasjoner (krav til stillingen):

Søkaren  må ha brei norskfagleg bakgrunn. Søkaren må ha relevant utdanning på doktorgrad eller førstelektorkompetanse i norsk/nordisk/norskdidaktikk.

 

Det blir lagt vekt på pedagogisk kompetanse og erfaring frå undervisningsarbeid i grunnskule og/eller vidaregåande skule og/eller lærarutdanning/høgare utdanning. Det legges vekt på personlege eigenskapar som fleksibilitet, evne til å ta initiativ og eit breitt fagleg engasjement. Den som blir tilsett, må kunne undervise i dei sentrale emna i grunnskulelærarutdanningane og barnehagelærarutdanninga, også på nett. Det er ønskjeleg at den som vert tilsett har kompetanse i eit eller fleire av desse emna: litteratur/litteraturdidaktikk, den fyrste lese- og skriveopplæringa og barn si språkutvikling. Fagmiljøet tek eit særleg ansvar for nynorsk skriftspråk.

 

For tilsetjing som førsteamanuensis er krava norsk doktorgrad eller vitskapleg kompetanse på tilsvarande nivå. For tilsetjing som førstelektor er krava kvalifikasjonar som samla er på nivå med førsteamanuensis, men vurderinga byggjer på eit breiare grunnlag.

 

Aktuelle søkarar vert kalla inn til intervju med prøveførelesing.

 

Søk på stillinga
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk denne stillinga»” på denne sida. Som vedlegg til søknaden må søkarar også laste opp dei vitskaplege arbeida (inntil 5 stk.) dei ønskjer å ha med i vurderinga, fullstendig publikasjonsliste, attestar og vitnemål. Søkarar bør nemne dei arbeida eller delar av arbeid som særleg skal vektleggjast ved vurderinga. Søknaden må også innehalde oversikt over vedlegg som dokumenterer søkjarens pedagogiske kvalifikasjonar. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkar sjølv laste opp attesterte omsettingar. Vi gjer merksam på at søknader blir vurderte med den informasjonen som ligg føre i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkar sitt ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innan fristen. Søknader kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersoner ved høgskulen. Søkarar til stillinga vil bli vurderte og rangerte av eit sakkunnig utval.

 

Aktuelle kandidatar til stillinga vil bli innkalla til intervju og bedne om å halde prøveforelesing

 

Lønnsvilkår
Førsteamanuensis vert løna etter Statens regulativ, stillingskode 1011.
Førstelektor vert løna etter Statens regulativ, stillingskode 1198.
Høgskulen har tenestepensjonsordning og det vert trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.

 

Generell informasjon
Den som vert tilsett må rette seg etter dei lover, forskrifter, instruksar og avtaler som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting og rekruttere personar med ulik nasjonal- eller etnisk bakgrunn.


Opplysingar om søkar kan bli gjort offentleg sjølv om søkar ber om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Dersom førespurnaden ikkje blir tatt til følgje, vil søkar bli varsla om dette.

 

Høgskulen på Vestlandet er ei I/A-bedrift.

 

Hjemmeside 

 

Meir informasjon får du hos assisterande instituttleiar Bente Nikolaisen Sollid (epost: Bente.Nikolaisen.Sollid@hvl.no, tlf.: +47 57 67 61 94) eller faggruppeleiar i norsk Pernille Reitan Jensen (epost: pernille.jensen@hvl.no, telefon: 476 417 90/+47 57 67 60 85)

  

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Kommune
  Sogndal
 • Arbeidssted
  campus Sogndal
 • Jobbnorge-ID
  160831
 • Intern-ID
  18/09092
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger