UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Institutt for teknologi og sikkerhet

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø utgjør en interessant og spennende arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø for ansatte og et godt læringsmiljø for studenter. Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen, gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning. Våre studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.

 

Tromsø er velkjent som aktiv by med flere internasjonale kulturaktiviteter som f.eks. film og musikkfestivaler, en spennende natur som byr på rike turmuligheter både sommer og vinter, og en vennlig og åpen internasjonal befolkning.

Stipendiat i “Global klimaendringseffekt og assosiert miljø risikovurdering”

Ved Institutt for Teknologi og Sikkerhet er det ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Societal security, Safety, Engineering, Environment and Emergency preparedness (S3E3) ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Tilsettingen gjelder for 4 år.

 

Stipendiat er en utdanningsstilling, som har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet og ph.d. forskrift finnes her.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Førsteamanuensis Jinmei Lu, +47 77660321 eller +47 93937182, jinmei.lu@uit.no

Førsteamanuensis Giuliana Panieri, +47 77625191, giuliana.panieri@uit.no

Professor Peter Wide, +47 77660384, peter.wide@uit.no

 

Stillingens tilhørighet

 

Institutt for teknologi og sikkerhet er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Aktivitetene ved instituttet foregår i teknologibygget lokalisert til Campus Tromsø. Utlyst stilling har arbeidssted Campus Tromsø.

 

Instituttet har ca. 70 tilsatte og det er ca. 500 studenter ved våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger innen nautikk, luftfart, sikkerhet-/samfunnssikkerhet og miljø. I tillegg tilbys masterutdanning i teknologi og sikkerhet. Instituttet arbeider med å opprette forskerutdanning innen våre fagfelt.

 

Stipendiaten vil arbeide i nært samarbeid med forskningsgruppen S3E3. Forskningsgruppen er involvert i forskning innenfor områdene samfunnssikkerhet, sikkerhet og nødsituasjoner, miljø risikoanalyser og styring, overvåkning av forurensninger, avfallshåndtering og ressursutvinning. Forskningsgruppen har samarbeid med de toppmoderne miljøovervåkning og analyse utstyrer, slik som ICP-AES, ICP-MS, IC, XRD, SEM, XPS etc.

 

 

 

Stillingens forskningsområde/forskningsprosjekt og andre arbeidsoppgaver

 

Den polare forsterkningen av global oppvarming er den mest omtalte egenskapen i klimaendringer som er anslått for Arktis. Som en av de konsekvensene av global oppvarming, har mengden av sjøis som dekker det arktiske havet blitt redusert kraftig hvert tiår siden 1980-tallet. Smeltingen av sjøisen gir mulighet for nye shippingruter. Som følge av økt shippingaktivitet i Arktis, forventes utslippene fra skip å øke.


Kandidaten skal kartlegge den arktiske sjøismeltingsprosessen under en kontinuerlig global klimaendringskontekst og de potensielle nordsjøruter fra midten av dette århundret, overvåke utslipp av forurensende stoffer (CO2, CH4, NOx, SOx, CO samt partikkelformet materiale inkludert organisk karbon og svart karbon) fra skipene og analysere den tilknyttede miljørisikoen fra skipsutslipp.

 

Følgende teknikker vil bli brukt under gjennomføringen av prosjektet:

 • ArcGIS kartlegging
 • Remote sensing bildesamling og tolkning
 • Overvåkningsinstrumenter for miljøkvalitet
 • Miljørisikoanalyse

 

Det er ønskelig at kandidaten har relevant bakgrunn eller erfaring på ett eller flere av disse områdene.

 

Kvalifikasjonskrav

 

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultets ph.d-program, jf. §6 i ph.d .-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg må det dokumenteres engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d forskriften ved UiT

 

For stillingen kreves mastergrad i miljøvitenskap, miljø ingeniør, klimaendring, hydrologi, geologi eller lignende. Mastergraden må godkjennes som likeverdig med en 2-årig norsk mastergrad.

 

Språkferdigheter:

 • Det kreves gode kommunikasjonsegenskaper både i skriftlig og muntlig engelsk.

 

Søkeren oppfordres til å skrive en-sides prosjektbeskrivelse for doktorgradsprosjektet.


Det vil bli lagt vekt på karakterer i mastergrad, prosjektbeskrivelsen innsendt av kandidaten, relevant forskningserfaring og personlig egnethet.

 

Arbeidsbetingelser

 

Tilsettingsperioden er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

 

Stillingen vil bli tillagt undervisning innen Sikkerhet- og miljøstudiet eller lignende studier.

 

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

 

Dette må følge med den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • forslag til prosjektbeskrivelse (ikke obligatorisk, men oppfordret)
 • kopier av
  • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
  • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
  • diploma supplement for avlagte grader
  • dokumentasjon for engelskkunnskaper
  • attester
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)
   • Forfatter(e), arbeidets tittel
   • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
   • For bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall
 • Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

 

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et annet skandinavisk språk.

 

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt overnevnte søknadsdokumenter.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist.

 

Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

 

Bedømmelse

 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • andre vitenskapelige arbeider,
 • dokumenterte språkkunnskaper og
 • prosjektbeskrivelse hvis det er

 

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist.

 

I tillegg kan det tas det hensyn til relevant bakgrunn eller erfaring med teknikker beskrevet under punktet Stillingens forskningsområde.

 

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet klargjøre søkerens personlige egnethet for stillingen.

 

 

Generelt:

 

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

Velkommen som søker!

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  160675
 • Intern-ID
  2018/5245
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger