UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Norges fiskerihøgskole (NFH)

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Førsteamanuensis i fiskeriteknologi ved UiT Norges arktiske universitet

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som førsteamanuensis i fiskeriteknologi. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole (NFH), og forskningsgruppen BRIDGE.

 

Norges fiskerihøgskole (NFH) er en flerfaglig enhet for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljøer blant annet innen ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvaret for 3 studieprogrammer med bachelor og masternivå; Fiskeri- og havbruksvitenskap, Akvamedisin og Bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management). Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet hos studiesøkere og de siste årene har vært betydelig flere kvalifiserte søkere enn studieplasser.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte førsteamanuensis Roger B. Larsen, roger.larsen@uit.no, tlf. 77644536, førsteamanuensis Jorge Santos Jorge.Santos@uit.no, tlf. 77644538 eller instituttleder Terje E. Martinussen terje.martinussen@uit.no, tlf. 77646981.

 

Stillingens forsknings-/arbeidsområde
Stillingen er en del av strategisk satsing på fiskeriteknologi med fokus på fangstmetodikk ved forskningsgruppen BRIDGE, som teller 20 personer, hvorav 5 faste stillinger. BRIDGE omfatter fagdisipliner som fiskeri-forvaltning, fiskeribiologi, marin økologi og oseanografi og fangstteknologi i marint fiske.

 

Stillingen forventes å gi fornyelse og økt aktivitet innen utvikling av bærekraftig fangstmetodikk på villfanget fisk, der forståelsen vil fordre kunnskap fra teknologiske temaer som utvikling innen redskapsteknologi, fiskeribiologi, forvaltningssystemer og utøvelsen av norsk fiskeri i praksis. Stillingen skal koordineres med BFE’s satsing på oppdrettsteknologi, hvor bl.a. fangstbasert akvakultur med fokus på fiskevelferd og kvalitet på landet fangst vektlegges. Miljøet innen fiskeriteknologi er lite i nasjonal sammenheng og det oppfordres derfor til samarbeid på tvers av forskningsgrupper på eget fakultet, i fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø, nasjonalt og internasjonalt.

 

Stillingen vil bli tillagt undervisning og vil få ansvar for å bygge opp nye studietilbud og kursmateriell innen fangstteknologi. I alle nye kurstilbud vil forståelsen av funksjonen til fangstredskaper som brukes i forskning og i fiskeflåten være grunnleggende (seleksjon, balansert høsting, fiskedødelighet, energiforbruk, miljøpåvirkning, m.v.).  

 

Kvalifikasjonskrav
Søkeren må ha norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Søker må i tillegg kunne dokumentere vitenskapelig produksjon og kvalifikasjoner utover PhD nivå. Den som tilsettes må dokumentere kompetanse innen fiskerifag, særlig fiskeribiologi og fiskeriteknologi. Det kreves god kjennskap til norsk fiskerinæring med vekt på fangst av villfanget fisk. Det vil telle positivt dersom søker kan vise til erfaring fra norske fiskefartøyer. Det vil være fordelaktig om søkeren kan vise til erfaring fra arbeid med å søke forskningsprosjekter og oppnå ekstern finansiering. Erfaring fra forskningsprosjekter og oppdrag for myndighetene og andre eksterne institusjoner utført på forskningsfartøyer og/eller fiskefartøyer vil tillegges vekt. Den som søker må kunne vise evne til å kunne samarbeide nasjonalt og internasjonalt. Den som tilsettes må være i stand til å skape nye kurstilbud og læremateriell bl.a. i statistiske analyser og modellering av data fra fangstredskaper. Vi ønsker oss en ny medarbeider som er ambisiøs på vegne av NFH og UIT og som vil bidra til å forme morgendagens utdanning og fremme formidling av forskningsresultater.

 

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)
Søkeren må kunne dokumentere pedagogiske kompetanse i form av universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe.

 

Språk
Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og beherske engelsk godt, både skriftlig og muntlig. Under arbeid på fiskefartøyer vil arbeidsspråket være norsk. Dette er helt avgjørende av hensyn til sikkerhet om bord, for å kunne være oppdatert og tolke gjeldende regelverk for norsk fiske og for kommunikasjon med myndigheter. Les hvordan du dekker språkkravet.

 

Arbeidsvilkår
Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt i denne stillingskategorien bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra.

 

Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien. For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

 

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin

 

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

 

Lønn
Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Bedømmelse
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. I bedømmelsen legges det vekt på at søkerne kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste 6 år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet som i framtida kan kvalifisere til opprykk som professor.

 

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det vil også bli avholdt prøveforelesning.

 

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.


Kvalifiseringsvilkår
Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

Kjønnskvotering
UiT Norges arktiske universitet ønsker å rekruttere kvinner til forskning. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

 

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen leveres innen fastsatt frist.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og attester
 • Skjema over pedagogiske kvalifikasjoner
 • Attester og referanser med kontaktinformasjon
 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse
  • Listen over vitenskapelige arbeider skal ha følgende opplysninger:
   • forfatter(e), arbeidets tittel
   • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
   • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper

 

Arbeider -Søkeren skal levere inntil 10 arbeider som er sentrale i hennes/hans produksjon. Doktoravhandling regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

 

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

 

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.


Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.


Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  160674
 • Intern-ID
  2018/4152
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger