Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i pedagogikk med vekt på skoleutvikling, evaluering og vurdering

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i pedagogikk for en periode over tre år, evt fire år med 25 % pliktarbeid. Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk og arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultet.

 

Institutt for pedagogikk har for tiden ca. 50 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 10 ph.d-studenter. Instituttets kjerneområder er pedagogikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen, pedagogikk som års- og bachelorstudium, spesialpedagogikk som bachelorstudium og videreutdanning, veiledningspedagogikk, pedagogikk i tospråklig bachelor, masterprogram i pedagogikk og ph.d.-program i pedagogikk (innrettet mot lærerutdanningene). Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner.

 

Stillingen har fokus på skoleutvikling og ledelse. Stillingen er også knyttet til en av forskningsgruppene på instituttet «Skoleutvikling, evaluering og [digital] vurdering» (https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/vurdering-evaluering-og-skoleutvikling). Det forventes at stipendiaten vil forske på forhold omkring skoleutvikling i spennet mellom ytre og interne krav og muligheter i den norske skolen, gjerne sett i internasjonal/skandinavisk sammenheng. Målet er å få økt kunnskap om sammenhengen mellom ledelse og skoleutvikling, samt hvordan lokale forhold spiller inn på hvordan slike prosesser foregår. Forskningsprosjektet skal være av relevans for den norske grunnskolelærerutdanningen.

 

Det forventes at stipendiaten skal arbeide innenfor dette forskningsfeltet, men selv velge sitt forskningstema. Aktuelle tema for forskningsprosjekter kan eksempelvis være:

 

 • Rektors ledelse av skoleutvikling
 • Skoleutvikling i spennet mellom kommunen og skolens personale
 • «Coherence» som verktøy for ledelse av skoleutvikling
 • Lokal forankring av skoleutvikling
 • Skolens ledelse som pådriver i utvikling av lærende organisasjoner
 • Ledelse som organisasjonspedagogisk kvalitetsutvikling i skolen

 

Søker må ha mastergrad/hovedfag i pedagogikk eller tilsvarende. Universitetet i Agder samarbeider med nasjonale forskerskoler i utdanningsvitenskap. Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

 

Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig. Ph.d.-avhandlingen skal skrives på norsk eller engelsk.

 

Stillingen er å anse som en rekrutteringsstilling, og den stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på kvaliteten/relevansen av prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider. Disse momentene vil bli omtalt og tillagt vekt i den sakkyndige vurderingen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.

 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste og skal presentere og drøfte bakgrunnen for tema, teoriperspektiver, forskningsspørsmål og metoder innenfor den gitte rammen. En framdriftsplan for opplæringsdelen og fullføring av doktorgraden innen normert tid skal også presenteres i prosjektbeskrivelsen (se: https://www.uia.no/studier/forskerutdanning/spesialisering-i-pedagogikk).

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten. Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, 449 400,-. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt lenken "Søk stillingen".

 

 

 • CV m/publikasjonsliste, attester og inntil 3 referanser
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgaven /hovedfagsoppgaven
 • inntil 8 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave, som skal sendes inn)
 • prosjektbeskrivelse på maks 5 sider

 

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søknadsfrist: 05.01.2019.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Inger Marie Dalehefte, tlf.: +47 38 14 11 95, e-post inger.m.dalehefte@uia.no eller professor Turid Skarre Aasebø, tel.: +47 38 14 12 28, e-post: turid.s.aasebo@uia.no.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  160656
 • Intern-ID
  Ref. 253/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger